Rośli­ny jare -
od wysie­wu wio­sną po zbio­ry latem

Gdy tyl­ko dni sta­ją się dłuż­sze i cie­plej­sze, roz­po­czy­na­ją się sie­wy wio­sen­ne. Upra­wa roślin jarych zapew­nia więk­szą róż­no­rod­ność pło­do­zmia­nu i czę­ścio­wo pozwa­la unik­nąć kumu­lo­wa­nia się prac w gospo­dar­stwie. Rów­no­le­gle z roz­po­czę­ciem sadze­nia wcze­snych ziem­nia­ków nale­ży tak­że przy odpo­wied­niej wil­got­no­ści gle­by ruszyć z przy­go­to­wa­nia­mi pod siew bura­ków cukro­wych i kuku­ry­dzy. W naj­lep­szym przy­pad­ku na polu znaj­du­je się przed­plon odpor­ny na nicie­nie, któ­ry może słu­żyć teraz jako źró­dło próch­ni­cy i umoż­li­wi zaopa­trze­nie gle­by w azot. Oprócz bura­ków cukro­wych i kuku­ry­dzy rol­ni­cy wybie­ra­ją tak­że zbo­ża jare. Zawsze nale­ży dążyć do tego, by siew prze­pro­wa­dzić jak naj­wcze­śniej, aby opty­mal­nie wyko­rzy­stać krót­szy niż w przy­pad­ku roślin ozi­mych okres wege­ta­cji. Aby upra­wa była efek­tyw­na już od same­go począt­ku, pra­ce nale­ży roz­po­cząć wte­dy, gdy tem­pe­ra­tu­ra gle­by wynie­sie co naj­mniej 8° C.

Przed sie­wem: Przy­go­to­wa­nie gle­by i jej stan

Efek­tyw­na upra­wa roślin jarych roz­po­czy­na się jesz­cze przed sie­wem i wyma­ga opty­mal­ne­go przy­go­to­wa­nia gle­by. Naj­pierw nale­ży okre­ślić tech­no­lo­gię sie­wu, aby wybrać naj­lep­szy spo­sób przy­go­to­wa­nia gle­by. Ogól­nie rzecz bio­rąc, waż­na jest jak naj­płyt­sza upra­wa gle­by, aby nie znisz­czyć sys­te­mu kapi­lar­ne­go gle­by. Może to pro­wa­dzić do nie­wy­star­cza­ją­ce­go zaopa­trze­nia roślin w wodę, co z kolei może być przy­czy­ną niż­szych plo­nów, zwłasz­cza w przy­pad­ku wystą­pie­nia wio­sen­nej suszy. Wymie­sza­nie gór­nych warstw gle­by zapew­nia nato­miast jej napo­wie­trze­nie i ogrza­nie, eli­mi­nu­je chwa­sty, a tym samym two­rzy pod­sta­wę do sku­tecz­nych wscho­dów upraw jarych.

Rolnik z telefonem na polu

Wysiew:
ilość, gęstość i głębokość

„Jaki siew, takie plo­ny” — to powie­dze­nie spraw­dza się bar­dzo czę­sto w przy­pad­ku upraw bura­ków cukro­wych. Zasa­da ta doty­czy rów­nież wszyst­kich innych upraw, zwłasz­cza upraw jarych. Ide­al­ne wscho­dy zapew­nia­ją rośli­nom szyb­sze wyko­rzy­sta­nie dni sło­necz­nych do roz­wo­ju masy liści oraz maga­zy­no­wa­nia wody i skład­ni­ków pokar­mo­wych. Bura­ki cukro­we wyma­ga­ją umiesz­cze­nia na opty­mal­nej sta­łej głę­bo­ko­ści i przy­kry­cia nie­wiel­ką war­stwą gle­by w celu moż­li­wie naj­lep­sze­go zaopa­trze­nia w wodę i przy­spie­sze­nia kieł­ko­wa­nia. Kuku­ry­dza upra­wia­na jest czę­sto na cięż­szych gle­bach, dla­te­go nale­ży wysie­wać nasio­na nie głę­biej niż na 4–5 cm, aby kie­łek ziar­nia­ka mógł łatwiej się roz­wi­nąć. Wska­za­ne jest jed­nak regu­lar­ne spraw­dza­nie głę­bo­ko­ści sie­wu, ponie­waż zbyt płyt­ki siew może dopro­wa­dzić do wysy­cha­nia nasion.
Zbo­ża jare nato­miast wyma­ga­ją nie­co mniej uwa­gi, lecz nale­ży zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na ilość wysie­wu. W ide­al­nym ter­mi­nie sie­wu przy­pa­da­ją­cym na począ­tek wege­ta­cji nale­ży wysie­wać oko­ło 300 zia­ren na metr kwa­dra­to­wy. Im bar­dziej opóź­nio­ny jest ter­min sie­wu, tym więk­sza powin­na być ilość siewu.

Jeśli pod­czas sie­wu weź­mie się pod uwa­gę naj­bar­dziej prak­tycz­ny układ prze­jaz­dów robo­czych siew­ni­ka, moż­na zmi­ni­ma­li­zo­wać stra­ty oraz upro­ścić czyn­no­ści zwią­za­ne z prze­jaz­da­mi robo­czy­mi po polu pod­czas zabie­gów ochro­ny roślin czy nawo­że­nia. Jest to szcze­gól­nie waż­ne w przy­pad­ku upra­wy bura­ków cukro­wych i ziem­nia­ków, ponie­waż to one naj­go­rzej zno­szą nie­po­trzeb­ne ugniatanie.

Po sie­wie: nawo­że­nie, ochro­na roślin i zbiory

W celu jak naj­lep­szej sty­mu­la­cji wzro­stu roślin moż­na sko­rzy­stać po wysie­wie z sze­ro­kiej gamy nawo­zów i środ­ków ochro­ny roślin. Bura­ki cukro­we są naj­bar­dziej wyma­ga­ją­ce pod wzglę­dem zaopa­trze­nia w duże ilo­ści skład­ni­ków odżyw­czych. Nie­do­sta­tecz­na ich ilość w przy­pad­ku tej rośli­ny ma znacz­nie więk­szy wpływ na plon niż na przy­kład w przy­pad­ku upra­wy zbóż. Oprócz głów­nych skład­ni­ków pokar­mo­wych takich jak azot, fos­for i siar­ka, waż­ną rolę w pro­duk­cji zdro­wych bura­ków o wystar­cza­ją­cej masie liści i wyso­kiej zawar­to­ści cukru odgry­wa­ją tak­że mikro­ele­men­ty takie jak bor i man­gan. Zasad­ni­czo do ochro­ny bura­ków cukro­wych przed szkod­ni­ka­mi, chwa­sta­mi i cho­ro­ba­mi sto­su­je się trzy lub wię­cej zabie­gi ochro­ny roślin. Zabie­gi powscho­do­we nale­ży prze­pro­wa­dzać ostroż­nie, ponie­waż sam burak jest bar­dzo wraż­li­wy na pestycydy.

W przy­pad­ku kuku­ry­dzy razem z nasio­na­mi dostar­cza­ny jest nawóz pod korzeń. Ozna­cza to, że w odle­gło­ści ok. 5 cm obok wysie­wa­ne­go ziar­na i 5 cm pod nim nale­ży zaapli­ko­wać nawo­zy azo­to­we i fos­fo­ro­we. W ten spo­sób rośli­na już na tym eta­pie otrzy­mu­je wystar­cza­ją­cą ilość skład­ni­ków pokar­mo­wych, aby mieć opty­mal­ne warun­ki do wscho­dów. Ochro­na roślin w przy­pad­ku kuku­ry­dzy ogra­ni­cza się głów­nie do sto­so­wa­nia her­bi­cy­dów. Jed­nak ze wzglę­du na niską zdol­ność kon­ku­ren­cyj­ną tej rośli­ny pod­czas wcze­snych faz roz­wo­jo­wych nale­ży szcze­gól­nie sta­ran­nie dobie­rać herbicydy.

Zbo­ża jare, podob­nie jak ozi­mi­ny, wyma­ga­ją przede wszyst­kim zaopa­trze­nia w duże ilo­ści azo­tu. Tym­cza­sem sto­so­wa­nie środ­ków ochro­ny roślin odby­wa się zależ­nie od potrzeb i jest w dużym stop­niu zależ­ne od pogody.

Siew jary przy pomo­cy 365FarmNet

crop-view-applikationskarten

BASF AgSo­lu­tions Finder 

BASF AgSo­lu­tions Fin­der dostar­cza odpo­wied­nich zale­ceń doty­czą­cych środ­ków ochro­ny roślin w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych upraw.

Dowiedz się więcej
crop-view-applikationskarten

Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian

Wyświe­tla­nie infor­ma­cji o upra­wia­nych rośli­nach i ich odmian na wszyst­kich polach wpro­wa­dzo­nych do sys­te­mu. Moż­na zapla­no­wać zmia­ny pło­do­zmia­nu lub odmian zmie­nia­jąc tym samym warun­ki upra­wy i wyso­kość plonów.

Dowiedz się więcej
crop-view-applikationskarten

Agro­Pres­su­re by Michelin

Przy pomo­cy bez­płat­ne­go modu­łu Agro­Pres­su­re by Miche­lin moż­na obli­czyć opty­mal­ne ciśnie­nie w opo­nach, a tym samym chro­nić gle­bę i opony.

Dowiedz się więcej
crop-view-applikationskarten

Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polo­wych LACOS 

Stwórz plan prze­jaz­dów po Two­ich polach za pomo­cą modu­łu LACOS — nie­wy­ma­ga­ny auto­ma­tycz­ny sys­tem kierowania.

Dowiedz się więcej
Zare­je­struj się za darmo