Czy spo­rzą­dzi­łeś już doku­men­ta­cję wysiewu?
Teraz możesz to zro­bić, będąc jesz­cze na polu!

Paździer­nik zbli­ża się ku koń­co­wi, a w wie­lu czę­ściach Pol­ski nadal nie zosta­ła zasia­na psze­ni­ca. Na polach, z któ­rych zbie­ra­no bura­ki cukro­we lub kuku­ry­dzę, póź­ny wysiew psze­ni­cy ozi­mej jest nie do uniknięcia.

Ale tak­że z powo­du wil­got­nej pogo­dy na począt­ku paź­dzier­ni­ka siew został opóź­nio­ny w porów­na­niu do innych lat. Pozo­sta­łe pola nale­ży zatem upra­wić jak naj­szyb­ciej, w prze­ciw­nym razie moż­na utra­cić poten­cjal­ne plony.

365FarmNet - Wysiew

Z bra­ku cza­su pro­ces spo­rzą­dza­nia doku­men­ta­cji jest czę­sto prze­su­wa­ny na okres zimo­wy. Lecz gdy już uda­ło się zasiąść przed kom­pu­te­rem w poten­cjal­nie nie­co spo­koj­niej­szym okre­sie, czę­sto oka­zu­je się, że bra­ku­je nam dokład­nych danych.

„W któ­rym dniu obsie­wa­łem pole przy leśni­czów­ce? Ile kg zbo­ża prze­zna­czy­łem na ha? ”

Na począt­ku moż­na to sobie jesz­cze jakoś wyba­czyć, lecz po roku, gdy sta­je się przed pyta­niem o opty­mal­ną gęstość we wła­ści­wym cza­sie sie­wu, wzbie­ra złość z powo­du wła­snej niedokładności.

Dokład­ne dane na temat cza­su i gęsto­ści sie­wu są nie­zbęd­ne do sta­łe­go wzro­stu plo­nów w nad­cho­dzą­cych latach zbio­rów. Wresz­cie zdo­by­wasz wie­dzę, że na przy­kład wcze­sny siew zbóż ozi­mych pro­wa­dzi do ich więk­szej podat­no­ści na cho­ro­by, a tym samym rodzi koniecz­ność sto­so­wa­nia więk­szych dawek pesty­cy­dów. Lub zauwa­żasz na polach, że nie­co więk­sza gęstość sie­wu może skut­ko­wać sto­so­wa­niem mniej­szych ilo­ści nawo­zu w fazie krze­wie­nia. Takie infor­ma­cje są potrzeb­ne do uspraw­nie­nia pra­cy i wzro­stu plo­nów w Two­im gospo­dar­stwie w przyszłości.

„Ale jak mam prze­pro­wa­dzać wysiew psze­ni­cy i jed­no­cze­śnie mieć czas na dokumentację?”

Trzy pro­ste kro­ki w stro­nę wygod­nej dokumentacji:

365FarmNet - Wysiew

Dla­cze­go jesz­cze się wahasz?
Nie odkła­daj doku­men­ta­cji w nie­skoń­czo­ność, zrób to od razu.
Zare­je­struj się bez­płat­nie w 365FarmNet.

Zare­je­struj się już teraz

Doku­men­ta­cja pro­sto z pola przy pomo­cy apli­ka­cji 365Crop!

Jako użyt­kow­nik 365FarmNet masz w każ­dej chwi­li dostęp do swo­jej kar­ty pola i możesz łatwo doku­men­to­wać swo­je dzia­ła­nia za pomo­cą apli­ka­cji 365Crop na smart­fo­nie lub table­cie za pomo­cą zale­d­wie kil­ku kliknięć.

Musisz jed­nak wcze­śniej wpro­wa­dzić do sys­te­mu dane na temat Two­ich pól, maszyn i środ­ków pro­duk­cji. Pra­cow­ni­cy, prak­ty­kan­ci lub człon­ko­wie rodzi­ny mogą rów­nież samo­dziel­nie księ­go­wać poszcze­gól­ne prace.

Dzię­ki temu współ­pra­ca jest jesz­cze bar­dziej wydajna.

Aplikacja 365Crop

Tutaj moż­na za dar­mo pobrać apli­ka­cję 365Crop App

Google Play
App Store

Niech maszy­ny prze­pro­wa­dzą doku­men­ta­cję za Cie­bie: Z ter­mi­na­la do por­ta­lu za pomo­cą ISO-XML.

Czy pod­czas swo­jej codzien­nej pra­cy na polu two­rzysz zada­nia na terminalu?
Jeśli tak, to nie musisz już ręcz­nie księ­go­wać swo­ich dzia­łań. Po pra­cy możesz wygod­nie impor­to­wać wyma­ga­ne dane z ter­mi­na­la ISO­BUS maszy­ny do por­ta­lu 365FarmNet za pomo­cą pamię­ci USB. Sprawdź tyl­ko pro­po­zy­cję księ­go­wa­nia i doku­men­ta­cja gotowa.

Nie masz już ocho­ty na żmud­ne pro­wa­dze­nie kar­ty pola? Przejdź do por­ta­lu 365FarmNet i prze­te­stuj moduł „ISO-XML” za darmo.

ISO-XML