Uni­kaj zagęsz­cza­nia gleby -
zacho­waj jej żyzność

Gleba — pod­sta­wa wyży­wie­nia, sie­dli­sko roślin, zwie­rząt i orga­ni­zmów gle­bo­wych oraz śro­do­wi­sko, w któ­rym gro­ma­dzo­na jest woda, skład­ni­ki odżyw­cze i węgiel — jest rzad­kim zaso­bem i sta­no­wi pod­sta­wę pro­duk­cji rol­nej. Stan gle­by ma zna­czą­cy wpływ na wzrost roślin, któ­ry jed­nak­że ule­ga zakłó­ce­niu wsku­tek zagęsz­cza­nia gle­by. Powo­du­je ono bowiem zamknię­cie por gór­nych warstw gle­bo­wych trans­por­tu­ją­cych wodę i powie­trze, co utrud­nia wzrost korze­ni i two­rze­nie plo­nów. Tak więc nie­za­gęsz­czo­ne gle­by posia­da­ją­ce odpo­wied­nią war­stwę orną sta­no­wią pod­sta­wę ren­tow­no­ści gospodarstw.

Poro­wa­tość gle­by zwięk­sza­ją dżdżow­ni­ce powo­du­ją­ce inten­sy­fi­ka­cję wymia­ny gazo­wej, wzrost prze­pusz­czal­no­ści wody i zdol­no­ści jej absorp­cji. W ten spo­sób dżdżow­ni­ce przy­czy­nia­ją się do popra­wy żyzno­ści oraz ochro­ny przed ero­zją gle­by i powo­dzia­mi. Wystę­po­wa­nie dżdżow­nic na użyt­kach rol­nych zale­ży jed­nak od sub­stan­cji orga­nicz­nych zawar­tych w gle­bie i jej gęsto­ści. Ponad­to dżdżow­ni­ce reagu­ją wraż­li­wie na wibra­cje spo­wo­do­wa­ne na przy­kład róż­ny­mi meto­da­mi upra­wy roli.

Do zagęsz­cze­nia gle­by docho­dzi m.in. wte­dy, gdy masa pojaz­dów (rol­ni­czych) prze­kra­cza nośność gle­by prze­zna­czo­nej do upra­wy. Zagęsz­cze­nie może wystą­pić zasad­ni­czo na wszyst­kich rodza­jach gle­by, acz­kol­wiek żyzne gle­by ila­ste odzna­cza­ją się wyż­szą tole­ran­cją i tutaj nie ma pra­wie żad­nych strat w zbio­rach. Ponad­to w rol­nic­twie sto­su­je się ogól­nie zrów­no­wa­żo­ne meto­dy upra­wy i to nie­za­leż­nie od rodza­ju gle­by. Wydaj­ność moż­na popra­wić tak­że poprzez nawo­że­nie dosto­so­wa­ne do danej roli i upra­wy oraz zrów­no­wa­żo­ne użyt­ko­wa­nie gruntów.

AdobeStock_199764004-1

Zrów­no­wa­żo­ne meto­dy upra­wy sto­so­wa­ne w celu unik­nię­cia zagęsz­cze­nia gleby

Aby gle­ba pozo­sta­wa­ła zdro­wa, nie­zbęd­ne jest sto­so­wa­nie jak naj­mniej inwa­zyj­nych metod jej upra­wy. Upra­wa kon­ser­wu­ją­ca zacho­wu­je struk­tu­rę gle­by i jest obec­nie sze­ro­ko sto­so­wa­na. Kolej­ne moż­li­wo­ści stwa­rza­ją sze­ro­kie pło­do­zmia­ny z wyko­rzy­sta­niem mul­czu i pod­sie­wu oraz wysie­wa­nie poplo­nu. Waż­na jest rów­nież odpo­wied­nia zawar­tość wap­nia w gle­bie. Pod­czas poru­sza­nia się maszy­na­mi rol­ni­czy­mi po polach istot­ną rolę odgry­wa­ją rów­nież takie czyn­ni­ki jak ciśnie­nie w opo­nach, nacisk i poślizg koła oraz licz­ba prze­jaz­dów po polu.

Naj­więk­szy wpływ na gle­bę ma przy tym pierw­szy prze­jazd. Ponad­to nale­ży uni­kać poru­sza­nia się po gle­bie mokrej i wil­got­nej. Kole­iny bie­gną­ce wzdłuż­nie po nachy­lo­nym polu zwięk­sza­ją ponad­to ryzy­ko ero­zji wod­nej. Na ryn­ku dostęp­nych jest obec­nie wie­le opon radial­nych, któ­re moż­na uży­wać do jaz­dy po polach przy niskim ciśnie­niu powie­trza w opo­nach. W przy­pad­ku małych pręd­ko­ści umoż­li­wia­ją one uzy­ska­nie wyso­kiej nośno­ści przy dużej powierzch­ni sty­ku opo­ny z pod­ło­żem. Przy czę­stych zmia­nach pod­ło­ża (pole — dro­ga) przy­dat­ny może być dodat­ko­wo sys­tem zmia­ny ciśnie­nia w oponach.

Upra­wa roli przy pomo­cy 365FarmNet

crop-view-applikationskarten

Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polo­wych LACOS 

Stwórz plan prze­jaz­dów po Two­ich polach za pomo­cą modu­łu LACOS — nie­wy­ma­ga­ny auto­ma­tycz­ny sys­tem kierowania.

Dowiedz się więcej 
automatische-dokumentation-365active

Agro­Pres­su­re by Michelin

Przy pomo­cy bez­płat­ne­go modu­łu Agro­Pres­su­re by Miche­lin możesz obli­czyć opty­mal­ne ciśnie­nie w opo­nach, a tym samym chro­nić gle­bę i opony.

Dowiedz się więcej 
Zare­je­struj się za darmo