Czy jesteś przy­go­to­wa­ny do zimy? „Nad­cią­ga zima!”

Rozpocz­nij okres zimo­wy bez zbęd­ne­go stresu.

„Jesz­cze tyle rze­czy zosta­ło do zro­bie­nia, zanim będę mógł roz­po­cząć okres zimo­wy w gospo­dar­stwie. Kam­pa­nia bura­cza­na jest pra­wie zakoń­czo­na, ale trze­ba jesz­cze zasiać ostat­nią psze­ni­cę ozi­mą.” Te lub podob­ne wypo­wie­dzi zna­ne są wie­lu rol­ni­kom, któ­rzy już wcze­śniej niż dopie­ro z począt­kiem grud­nia szy­ku­ją się do „snu zimo­we­go”. Trze­ba jesz­cze tyle przy­go­to­wać. Pomi­mo wie­lo­let­nie­go doświad­cze­nia jakoś jed­nak zawsze zapo­mni się o tym lub owym. My pomo­że­my Ci temu zapobiec!”

Wie­lu rol­ni­ków peł­ną parą przy­go­to­wu­je się do zimy. Trze­ba prze­pro­wa­dzić kon­ser­wa­cję maszyn, a i w warsz­ta­cie też zda­ło by się znów prze­pro­wa­dzić inwen­ta­ry­za­cję, aby mieć wszyst­ko pod ręką na następ­ny okres wegetacji.

W gospo­dar­stwie rol­nym, w któ­rym upra­wia się rośli­ny, takie jak burak cukro­wy, psze­ni­ca ozi­ma, jęcz­mień ozi­my i rze­pak ozi­my, jest jesz­cze wie­le do zro­bie­nia przed zimo­wa­niem. W 2017 r. było tak mokro, że nie­któ­rzy rol­ni­cy mogli wyko­py­wać bura­ki dopie­ro po Bożym Naro­dze­niu — i wyglą­da­ło to jak wal­ki w bło­cie. Dla­te­go waż­ne jest, aby wcze­śniej zakoń­czyć wszyst­kie pozo­sta­łe czynności.

Zalety aplikacji 365Pocket w przygotowaniach do zimy.

Zapla­nuj przy­go­to­wa­nia do zimy.

Korzy­ści z korzy­sta­nia z 365Pocket:

  • Two­rze­nie zadań.
  • Kalen­darz z wygod­ną funk­cją wyszukiwania.
  • Prze­gląd wszyst­kich czyn­no­ści w gospodarstwie.
  • Bez koniecz­no­ści rejestracji.

Pobierz apli­ka­cję 365Pocket za darmo.

Google Play
App Store

Dzię­ki apli­ka­cji 365FarmNet możesz bez stre­su roz­po­cząć okres zimowy!

Rośli­ny zapa­da­ją powo­li w „sen zimo­wy”, a ostat­nie pra­ce na polu dobie­ga­ją lub dobie­gły już koń­ca. Dla­te­go w wie­lu gospo­dar­stwach życie zaczy­na toczyć się spo­koj­niej. Wyko­rzy­staj zmia­nę pór roku i doko­naj pod­su­mo­wa­nia mija­ją­ce­go roku, aby pod­czas prze­rwy zimo­wej nabrać sił na nowy okres wegetacyjny.

Wykorzystaj przerwę zimową!

 

Wyko­rzy­staj prze­rwę zimową.

Sko­rzy­staj z zalet peł­nej kon­tro­li w gospodarstwie.

Pla­nu­jąc pra­ce rol­ne w apli­ka­cji 365FarmNet doku­men­ta­cję masz już pra­wie goto­wą. Z każ­dym nowym wpi­sem dane sta­ją się bar­dziej kom­plet­ne, a ogląd sytu­acij coraz bar­dziej peł­ny. Oszczę­dzaj swój czas i miej wszyst­ko pod kon­tro­lą — zapla­nuj, klik­nij i gotowe.

Trzy pro­ste kro­ki aby mieć spo­koj­ną prze­rwę zimową:

Pobierz aplikację i rozpocznij dokumentację bez konieczności rejestracji.

Krok 1:
Pobierz bez­płat­nie apli­ka­cję 365Pocket w Google Play (Andro­id) lub App Sto­re (iOS).

Krok 2:
Roz­pocz­nij od razu doku­men­ta­cję z apli­ka­cją. Bez koniecz­no­ści rejestracji.

Krok 3:
Teraz po pro­stu wpro­wadź pla­no­wa­ne pra­ce za pomo­cą kil­ku kliknięć.

“Nad­cią­ga zima” — a wraz z nią Two­ja prze­rwa zimowa.

Ryn­ki zbóż tak­że zapa­da­ją w sen zimo­wy. Dla­te­go na począt­ku roku zawar­to mniej nowych umów — obsłu­gi­wa­no ist­nie­ją­ce kon­trak­ty. Obec­nie ceny np. psze­ni­cy ozi­mej na gieł­dzie MATIF są wyż­sze w przy­pad­ku kon­trak­tów z mar­ca 2020 r. niż z grud­nia. W porów­na­niu do nich ceny rze­pa­ku wyka­zu­ją ten­den­cje spad­ko­we. Dla­te­go war­to śle­dzić gieł­dę tak­że w mie­sią­cach zimowych.

Pobierz apli­ka­cję 365Pocket za dar­mo i wypró­buj ją.

Kostenloser Download..
App Store