Rynek rol­ny – nie­po­kój zwią­za­ny ze zmien­ny­mi cena­mi zboża

Osta­tecz­nie to dopie­ro chwi­la wpro­wa­dze­nia plo­nów na rynek jest z eko­no­micz­ne­go punk­tu widze­nia wymier­na dla oce­ny, na ile sezon był uda­ny. Dla osób pro­wa­dzą­cych gospo­dar­stwo rol­ne w kon­tek­ście stra­te­gii wpro­wa­dza­nia pro­duk­tów na rynek, zasad­ni­cze zna­cze­nie ma zapew­nie­nie peł­ne­go zwro­tu kosz­tów oraz roz­sąd­ne zarzą­dza­nie ryzy­kiem. Dodat­ko­wo nale­ży przy tym uwzględ­nić indy­wi­du­al­ne uwa­run­ko­wa­nia gospo­dar­stwa, takie jak na przy­kład pojem­ność maga­zy­nu czy miej­sco­we warun­ki pogo­do­we. Decy­du­ją­ce zna­cze­nie ma okre­śle­nie ide­al­ne­go momen­tu na sprze­daż. W koń­cu o cenach zbóż nie decy­du­ją wyłącz­nie lokal­ne uwa­run­ko­wa­nia. Ceny pod­le­ga­ją sta­łym zmia­nom, na któ­re wpły­wa sytu­acja na ryn­ku glo­bal­nym. W celu mak­sy­ma­li­za­cji swo­ich przy­cho­dów, nale­ży zatem uwzględ­nić sytu­ację zarów­no na ryn­ku lokal­nym, jak i światowym

Pro­gno­zy dla świa­to­wej pro­duk­cji zbóż i zbio­rów na rok 2020 

Przy obser­wo­wa­niu ryn­ków rol­nych i cen zbóż przy­dat­ne mogą być róż­ne roz­wią­za­nia z dzie­dzi­ny inte­li­gent­ne­go rol­nic­twa, takie jak np. apli­ka­cje mobil­ne. Za ich pomo­cą moż­na przy­kła­do­wo usta­wić alarm, któ­ry akty­wu­je się, gdy ceny zbóż na pary­skiej ter­mi­no­wej gieł­dzie towa­ro­wej (Mar­che de Ter­me Inter­na­tio­nal de Fran­ce MATIF) osią­gną okre­ślo­ny poziom. Co wię­cej, nie­któ­re apli­ka­cje umoż­li­wia­ją nawet doko­ny­wa­nie sprze­da­ży zbo­ża. Otwar­ta pozo­sta­je nato­miast kwe­stia tego, jakie ilo­ści plo­nów zosta­ną zebra­ne i jak będą kształ­to­wa­ły się ceny ryn­ko­we. Po ostat­nich latach upły­wa­ją­cych pod zna­kiem suszy pozo­sta­ły już nie­wiel­kie zapa­sy roślin paszo­wych. Stąd wyso­kie zbio­ry były­by tu bar­dzo pożą­da­ne. Szcze­gól­nie w przy­pad­ku psze­ni­cy ogól­no­świa­to­we zapo­trze­bo­wa­nie lek­ko wzro­sło. Taki roz­wój sytu­acji jest uwa­run­ko­wa­ny zwięk­szo­nym zuży­ciem roślin paszo­wych w Rosji oraz Paki­sta­nie, a tak­że więk­szym zapo­trze­bo­wa­niem na zbo­ża w kra­jach UE, gdzie są wyko­rzy­sty­wa­ne w celach kon­sump­cyj­nych, prze­my­sło­wych oraz jako mate­riał siewny.

Psze­ni­ca: ze wzglę­du na to, że rów­nież w 2020 roku, tak jak w latach poprzed­nich, w Niem­czech było zbyt sucho, zbio­ry psze­ni­cy osią­gnę­ły prze­cięt­ny poziom, z zastrze­że­niem regio­nal­nych róż­nic. Z kolei w Unii Euro­pej­skiej pro­duk­cja psze­ni­cy zwy­czaj­nej była mniej­sza od pro­gno­zo­wa­nej. Głów­nym powo­dem takie­go sta­nu rze­czy są wyraź­nie mniej­sze zbio­ry we Fran­cji, a tak­że słab­sze zbio­ry w Rumu­nii i Buł­ga­rii. Nato­miast w Rosji zano­to­wa­no spo­re zbio­ry pszenicy.

Kuku­ry­dza: ze wzglę­du na inten­syw­ne opa­dy w nie­któ­rych regio­nach Nie­miec przy­spie­szo­no żni­wa kuku­ry­dzia­ne, co uszczu­pli­ło plo­ny. Co wię­cej we Fran­cji, Niem­czech i Rumu­nii było zbyt cie­pło, co tak­że skut­ko­wa­ło mniej­szy­mi plonami.

 Jęcz­mień: pro­duk­cja jęcz­mie­nia utrzy­ma­ła się w 2020 roku na pozio­mie zbli­żo­nym do wyni­ków z roku poprzed­nie­go. W tym obsza­rze obni­żo­no pro­gno­zy, ponie­waż zbio­ry we Fran­cji były mniejsze.

 Owies: pomi­mo trud­nych warun­ków wege­ta­cji zaob­ser­wo­wa­no zwięk­szo­ne zbio­ry, któ­re wyni­ka­ją tak­że ze wzro­stu powierzch­ni upra­wy owsa.

Rze­pak: ze wzglę­du na nie­co lep­sze zbio­ry w Niem­czech, w Pol­sce i na Litwie w roku 2020 zano­to­wa­no nie­co więk­szą pro­duk­cję rze­pa­ku niż w roku poprzed­nim. Nale­ży tu jed­nak wska­zać, że w zależ­no­ści od lokal­nych warun­ków sie­dli­sko­wych upra­wy wystę­po­wa­ły regio­nal­ne róż­ni­ce w plo­no­wa­niu tej rośliny.

Zbiory – rozładunek zboża przez rurę rozładowczą

Zdję­cie Couleur na Pixabay

Roz­wój cen zbóż na ryn­kach rol­nych: świa­to­wy han­del zbożem

Ceny zbóż i roślin ole­istych zarów­no w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, jak i w Euro­pie nie­zmien­nie utrzy­mu­ją ten­den­cję wzro­sto­wą. Rzut oka na gieł­dę w Chi­ca­go (Chi­ca­go Board of Tra­de CBOT) wystar­cza, by zauwa­żyć rosną­ce ceny zbóż – w szcze­gól­no­ści psze­ni­cy i kuku­ry­dzy. Sytu­acja podob­nie kształ­tu­je się na ter­mi­no­wej gieł­dzie towa­ro­wej w Pary­żu. Przy spo­rzą­dza­niu pro­gnoz ceno­wych trze­ba dziś uwzględ­nić nie­pew­ność zwią­za­ną z bra­kiem opa­dów w Ame­ry­ce Połu­dnio­wej i Rosji, a tak­że wyso­ki popyt na zbo­ża na ryn­ku chiń­skim. Dodat­ko­wo nale­ży wziąć pod uwa­gę mniej­sze powierzch­nie upraw i zbio­ry zbóż oraz roślin ole­istych, w odnie­sie­niu do któ­rych pro­gno­zy, zwłasz­cza w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, nie odpo­wia­da­ją rze­czy­wi­stej sytu­acji. Jed­nak pro­gno­zy czę­ścio­wo opie­ra­ją się na spe­ku­la­cjach. Przy­kła­do­wo Mię­dzy­na­ro­do­wa Rada Zbo­żo­wa przyj­mu­je, że zbio­ry kuku­ry­dzy będą mniej­sze. Z kolei we wrze­śniu w Ame­ry­ce Połu­dnio­wej dopie­ro roz­po­czę­ły się sie­wy. Już teraz wpły­wa­ją one nie tyl­ko na ter­mi­no­wą gieł­dę towa­ro­wą w Chi­ca­go, ale tak­że na wszyst­kie inne giełdy.

Jak dłu­go będzie utrzy­my­wać się wyso­ki poziom cen i kie­dy jest naj­lep­szy moment na sprze­daż? Nikt nie jest w sta­nie odpo­wie­dzieć na te pyta­nia ze stu­pro­cen­to­wą pew­no­ścią. Nale­ży obser­wo­wać ryn­ki i reago­wać moż­li­wie szyb­ko. Nie­pew­ność co do tego, czy ceny utrzy­ma­ją się na wyso­kim pozio­mie, czy wzro­sną jesz­cze bar­dziej spo­wo­do­wa­ła, że chwi­lo­wo wymia­na han­dlo­wa nie­co zwol­ni­ła. Wie­lu rol­ni­ków znaj­du­je się w pew­ne­go rodza­ju sta­nie zawie­sze­nia. Zasta­na­wia­ją się, w jaki spo­sób – i czy w ogó­le – zmie­ni się sytu­acja na ryn­ku. Ma to oczy­wi­ście wpływ na ryn­ki i może dopro­wa­dzić do zała­ma­nia cen. Jeśli zbio­ry oka­za­ły­by się mniej­sze od pro­gno­zo­wa­nych przez ana­li­ty­ków, ceny zbóż praw­do­po­dob­nie wzro­sną jesz­cze bardziej.

Pomoc­ne modu­ły od 365FarmNet

Profit Manager

Pro­fit Mana­ger Za pomo­cą modu­łu Pro­fit Mana­ger moż­na pla­no­wać swo­ją pro­duk­cję zbóż i zarzą­dzać nią uwzględ­nia­jąc nie­pew­no­ści na ryn­ku zbóż, aby osią­gnąć suk­ces w gospo­dar­stwie. W modu­le wyświe­tla­ne są ceny i kur­sy towa­rów noto­wa­nych na gieł­dzie oraz na ryn­ku gotówkowym.

Dowiedz się więcej
Plony

Plo­ny Ten bez­płat­ny moduł umoż­li­wia gra­ficz­ne przed­sta­wie­nie osią­gnię­tych plo­nów w odnie­sie­niu do kon­kret­nych lat zbio­rów i roślin. Ponad­to umoż­li­wia też two­rze­nie porów­nań typu pole do pola i rok do roku.

Dowiedz się więcej

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto