Data Con­nect — 365FarmNet ozłocone

W kil­ku sło­wach – Data Con­nect to wygod­ny dla użyt­kow­ni­ka inter­fejs umoż­li­wia­ją­cy wymia­nę danych o poło­że­niu, sta­tu­sie, pręd­ko­ści jaz­dy oraz pozio­mie pali­wa kil­ku naj­bar­dziej popu­lar­nych marek cią­gni­ków i maszyn rol­ni­czych: Cla­as, John Deere, New Hol­land, Case IH oraz Steyr. Wśród twór­ców tego sys­te­mu jest rów­nież fir­ma 365FarmNet, któ­ra udo­stęp­nia swo­ją plat­for­mę, aby wszyst­kie te infor­ma­cje, zebra­ne i dostęp­ne w jed­nym miej­scu, uspraw­nia­ły pra­cę rolnikom.

To nie pierw­sze wyróż­nie­nie dla nasze­go inter­fej­su – w minio­nym roku zdo­był on rów­nież nagro­dę Machi­ne of the Year pod­czas tar­gów Agri­Tech­ni­ca w Hano­we­rze. Ale mamy nadzie­ję, że na tym się nie skoń­czy – Data Con­nect to inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie i pierw­sze takie w histo­rii naszej bran­ży – gdzie tylu czo­ło­wych pro­du­cen­tów łączy się, aby uspraw­nić rol­ni­kom pra­cę w gospodarstwie.

Zło­ty Medal MTP to pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie przy­zna­wa­ne już od ponad 30 lat. Do kon­kur­su o tą zaszczyt­ną nagro­dę rocz­nie star­tu­je nie­mal 500 pro­duk­tów, a pod­czas tego­rocz­nych tar­gów Pola­gra Pre­mie­ry nagro­dzo­nych zosta­ło 37.

Sposób działania 365Active