Mobil­na pra­ca w rol­nic­twie – apli­ka­cje rol­ni­cze do zarzą­dza­nia gospodarstwem

Cyfro­wa rewo­lu­cja w rol­nic­twie towa­rzy­szy rol­ni­kom w życiu codzien­nym na każ­dym kro­ku. Robo­ty udo­jo­we, auto­ma­tycz­ne sta­cje paszo­we i roz­bu­do­wa­ne sys­te­my zarzą­dza­nia sta­dem są dzi­siaj roz­wią­za­niem powszech­nym, szcze­gól­nie w śred­nich i dużych gospo­dar­stwach. Na polach wyko­rzy­sty­wa­ne są sys­te­my auto­ma­tycz­ne­go pro­wa­dze­nia cią­gni­ka oraz mapy apli­ka­cyj­ne umoż­li­wia­ją­ce zmien­ne, pre­cy­zyj­ne daw­ko­wa­nie środ­ków w upra­wie roślin. Wcze­śniej daw­kę nawo­zu obli­cza­no na pod­sta­wie tabe­li nawo­że­nia, licz­by obro­tów i pręd­ko­ści jaz­dy maszyn, dziś nawo­że­nie dosto­so­wu­je się indy­wi­du­al­nie do dane­go sta­no­wi­ska na polu, wyko­rzy­stu­jąc do tego dane sate­li­tar­ne lub dane z czuj­ni­ków potra­fią­cych oce­nić kon­dy­cję łanu. Dla celów księ­go­wych dostęp­ne są cyfro­we kar­to­te­ki pól, któ­re przed­sta­wia­ją infor­ma­cje bie­żą­ce i histo­rycz­ne o polach oraz doku­men­ta­cję wszyst­kich dzia­łań wyko­na­nych na tych polach. Cyfro­we tech­no­lo­gie wspie­ra­ją zatem rol­ni­ków we wszyst­kich aspek­tach zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem. Aby nie musie­li oni jesz­cze dłu­żej prze­by­wać w biu­rze, wie­le ele­men­tów do zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem jest dostęp­nych w wer­sji mobil­nej, czy­li jako apli­ka­cje rol­ni­cze. Szcze­gól­nie w upra­wie roślin w ostat­nich latach obser­wu­je się zna­czą­cy popyt na mobil­ne roz­wią­za­nia. Poma­ga­ją one zwięk­szyć sku­tecz­ność podej­mo­wa­nych przez rol­ni­ków dzia­łań dzię­ki wyko­rzy­sta­niu posia­da­nych danych, z któ­rych mogą sko­rzy­stać w dowol­nym cza­sie i miej­scu. Apli­ka­cje, przy­sto­so­wa­ne do potrzeb rol­nic­twa, zwięk­sza­ją jed­no­cze­śnie ogól­ny poziom cyfro­we­go wypo­sa­że­nia gospodarstw.

Moż­li­wo­ści zasto­so­wa­ia apli­ka­cji rolniczych

Ze wzglę­du na wie­le zależ­no­ści wpły­wa­ją­cych na dobre zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem rol­nym nie­zwy­kle waż­ne jest pla­no­wa­nie dzia­łań w gospo­dar­stwie przy uży­ciu odpo­wied­nich narzę­dzi. Chcąc dobrze zarzą­dzać gospo­dar­stwem nale­ży m.in. zapla­no­wać struk­tu­rę zasie­wów, kon­tro­lo­wać sta­ny maga­zy­no­we, pla­no­wać pra­ce polo­we, oraz two­rzyć doku­men­ta­cję z wyko­na­nych zabie­gów polo­wych. Aby zre­ali­zo­wać wszyst­kie te czyn­no­ści, rol­ni­cy są zmu­sze­ni spę­dzać dużo cza­su przed kom­pu­te­rem. Z pomo­cą apli­ka­cji rol­ni­czych wie­le prac moż­na wyko­ny­wać tak­że mobil­nie. Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem rol­ni­ków cie­szą się apli­ka­cje, dostar­cza­ją­ce infor­ma­cji z kate­go­rii: dane pól, dane pogo­do­we i pro­gno­zy, infor­ma­cje tech­nicz­ne i ryn­ko­we, ogól­no­do­stęp­ne dane sate­li­tar­ne jak i dane o sygna­łach korek­cyj­nych dla rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go. Funk­cjo­nal­ność smart­fo­nów wciąż wzra­sta, dosto­so­wu­jąc się do potrzeb użyt­kow­ni­ków, co powo­du­je, że na ryn­ku dostęp­nych jest coraz wię­cej przy­dat­nych narzę­dzi dla rol­ni­ków. Przy­kła­dem są apli­ka­cje rol­ni­cze do pro­gno­zo­wa­nia pogo­dy lub prze­glą­da­nia histo­rycz­nych danych pogo­do­wych, któ­re pozwa­la­ją na oce­nę powo­dze­nia upraw i pla­no­wa­nie dzia­łań w gospo­dar­stwie. Sta­ła dostęp­ność smart­fo­nów i ich sze­ro­ka ofer­ta wpły­wa na łatwość wdro­że­nia cyfryz­cji w gospo­dar­stwach. Apli­ka­cje mobil­ne są popu­lar­ne tak­że w sek­to­rze ochro­ny roślin, gdzie słu­żą do iden­ty­fi­ka­cji szkod­ni­ków, chwa­stów i cho­rób. Dla samych środ­ków ochro­ny roślin dostęp­na jest boga­ta ofer­ta apli­ka­cji z pora­da­mi w App Sto­re i Google Play. Poten­cjał ten dostrze­gli rów­nież pro­du­cen­ci maszyn rol­ni­czych, pasz i nawo­zów mine­ral­nych, któ­rzy ofe­ru­ją dziś sze­reg odpo­wied­nich usług.

AgrarApps im Einsatz

Apli­ka­cje rol­ni­cze od 365FarmNet

Apli­ka­cje mobil­ne umoż­li­wia­ją zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem wszyst­kim pro­du­cen­tom rol­nym, nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści gospo­dar­stwa i zło­żo­no­ści pro­ce­sów w nim zacho­dzą­cych. Wie­le gospo­darstw korzy­sta już z inter­ne­to­wych sys­te­mów do zarzą­dza­nia. Za pomo­cą takich sys­te­mów moż­li­we jest orga­ni­zo­wa­nie i doku­men­to­wa­nie prac polo­wych. Rów­nież 365FarmNet umoż­li­wia rol­ni­kom korzy­sta­nie z wybra­nych usług w for­mie apli­ka­cji na urzą­dze­nia mobil­ne. I tak apli­ka­cja 365Crop od 365FarmNet może słu­żyć do doku­men­to­wa­nia wszyst­kich czyn­no­ści, któ­re doty­czą upra­wy roślin. Apli­ka­cja pozwa­la na mobil­ne doku­men­to­wa­nie zasto­so­wa­nych środ­ków i na bez­po­śred­nie prze­sy­ła­nie zapi­sów na plat­for­mę 365FarmNet. Dzię­ki zapi­sa­nym gra­ni­com pól i auto­ma­tycz­ne­mu roz­po­zna­wa­niu pól przez GPS dostęp­ne są pro­po­zy­cje zapi­sów, któ­re w cią­gu kil­ku sekund są reje­stro­wa­ne w kar­to­te­ce pól. Dodat­ko­wo w sys­te­mie moż­na zin­te­gro­wać dane pocho­dzą­ce od kil­ku osób np. pra­cow­ni­ków rów­no­cze­śnie. Kar­to­te­ka pól umoż­li­wia prze­gląd wszyst­kich wyko­na­nych dzia­łań i może być uży­wa­na rów­nież w try­bie offli­ne bez utra­ty danych. Czyn­no­ści zwią­za­ne z upra­wą roślin są zado­ku­men­to­wa­ne zgod­nie z wyma­ga­nia­mi wza­jem­nej zgod­no­ści i z łatwo­ścią moż­na z pozio­mu plat­for­my wyge­ne­ro­wać ewi­den­cję zasto­so­wa­nia środ­ków ochro­ny roślin. W apli­ka­cji 365Crop w prze­glą­dzie upraw, w przej­rzy­sty spo­sób połą­czo­no kil­ka przy­dat­nych funk­cji: gra­ni­ce pól, prze­gląd upraw czy pro­gno­zę pogody.
Kolej­ną zale­tą apli­ka­cji rol­ni­czych jest uła­twio­na komu­ni­ka­cja mię­dzy nimi. War­to zatem na potrze­by uzgod­nień i doku­men­ta­cji wyko­na­nych prac sto­so­wać w gospo­dar­stwie jed­no­li­ty sys­tem. Apli­ka­cja 365Crop umoż­li­wia na przy­kład wysy­ła­nie zle­ceń robo­czych bez­po­śred­nio z plat­for­my 365FarmNet na smart­fo­ny pra­cow­ni­ków. Dodat­ko­wym wyzwa­niem dla śred­nich i dużych gospo­darstw jest rów­nież koniecz­ność koor­dy­na­cji maszyn. Do zarzą­dza­nia flo­tą 365FarmNet ofe­ru­je apli­ka­cję 365Active. Dzię­ki niej rol­ni­cy mogą na bie­żą­co kon­tro­lo­wać swój park maszyn. Apli­ka­cja reje­stru­je cza­sy pra­cy, dojaz­dów i prze­sto­jów maszyn, ich aktu­al­ne pozy­cje i histo­rycz­ne tra­sy prze­jaz­dów. Inte­gra­cja dodat­ko­wych kom­po­nen­tów sprzę­to­wych pozwa­la rów­nież na auto­ma­tycz­ne i peł­ne doku­men­to­wa­nie dzia­łań zwią­za­nych z upra­wą roślin na plat­for­mie 365FarmNet – z każ­de­go miej­sca i w każ­dym momen­cie. Maszy­ny, urzą­dze­nia współ­pra­cu­ją­ce, a nawet obiek­ty w gospo­dar­stwie z pomo­cą apli­ka­cji 365Active i modu­łu w opro­gra­mo­wa­niu zosta­ją zatem nie­ja­ko zdigitalizowane.
Wnio­sek: elek­tro­nicz­ne środ­ki pomoc­ni­cze sta­ją się coraz waż­niej­sze w codzien­nym życiu rol­ni­ków. Obsłu­ga smart­fo­nów i apli­ka­cji rol­ni­czych, któ­rej rol­ni­cy zdą­ży­li się już nauczyć, nie nastrę­cza przy tym wie­lu trud­no­ści i nie wywo­łu­je obaw. Choć­by z tego powo­du widać tu duży poten­cjał do dal­sze­go roz­wo­ju cyfry­za­cji w rol­nic­twie z wyko­rzy­sta­niem przy­dat­nych aplikacji.

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

kon­takt prasowy