Inte­li­gent­ne rol­nic­two m.in.
pro­wa­dze­nie gospo­dar­stwa przy pomo­cy smartfona

17.03.2020

Dla wie­lu ludzi, smart­fo­ny mają ogrom­ne zna­cze­nie już nie tyl­ko w pra­cy, lecz tak­że w życiu codzien­nym. Tech­no­lo­gie cyfro­we, bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek, wpły­wa­ją na naszą rze­czy­wi­stość. Pro­jek­tu­je­my i budu­je­my „inte­li­gent­ne domy”, w któ­rych za pomo­cą smart­fo­nów moż­na ste­ro­wać urzą­dze­nia­mi znaj­du­ją­cy­mi się wewnątrz domu lub miesz­ka­nia, otwie­rać i zamy­kać okna, regu­lo­wać ogrze­wa­nie, czy też włą­czać i wyłą­czać oświetlenie.Także w rol­nic­twie rośnie wyko­rzy­sta­nie smart­fo­nów do reje­stro­wa­nia prze­pro­wa­dza­nych prac i zabie­gów oraz kie­ro­wa­nia nimi. Moż­na więc śmia­ło powie­dzieć, że inte­li­gent­ne rol­nic­two zawi­ta­ło do gospo­darstw rol­nych. W rezul­ta­cie zmie­nia­ją się rów­nież kon­kret­ne dzia­ła­nia i pro­ce­sy, dzię­ki któ­rym moż­na łatwiej oszczę­dzać zaso­by, nastę­pu­je wzrost plo­nów, a meto­dy upraw sta­ją się bar­dziej zrównoważone.

Funk­cje inte­li­gent­ne­go rolnictwa

Inte­li­gent­ne rol­nic­two obej­mu­je funk­cje oraz usłu­gi, takie jak np. ste­ro­wa­nie maszyn sys­te­mem GPS, zarzą­dza­nie pra­ca­mi lub roz­po­zna­wa­nie agro­fa­gów przy pomo­cy apli­ka­cji na smartfony
lub mie­rze­nie zawar­to­ści chlo­ro­fi­lu (poprzez czuj­ni­ki umiesz­czo­ne na danym urzą­dze­niu) w celu dobra­nia odpo­wied­nich skład­ni­ków odżyw­czych. Wie­dza doty­czą­ca poszcze­gól­nych skład­ni­ków pokar­mo­wych umoż­li­wia z kolei opty­mal­ne nawo­że­nie, a tym samym zapew­nia oszczęd­ność zaso­bów. Na tej pod­sta­wie moż­na stwo­rzyć mapy apli­ka­cji, dzię­ki któ­rym zasto­su­je­my pre­cy­zyj­ne nawożenie.

W cen­trum uwa­gi znaj­du­ją się tak­że tech­no­lo­gie infor­ma­cyj­ne i komu­ni­ka­cyj­ne. Nie­za­leż­na komu­ni­ka­cja mię­dzy maszy­na­mi, za pośred­nic­twem poszcze­gól­nych inter­fej­sów, umoż­li­wia wymia­nę danych, któ­re mogą być wyświe­tla­ne rów­nież, za pomo­cą apli­ka­cji, na smartfonie.
Na pod­sta­wie zebra­nych infor­ma­cji, rol­ni­cy mogą podej­mo­wać decy­zje doty­czą­ce dzia­łań obej­mu­ją­cych całe pola lub ich czę­ści. Z kolei infor­ma­cje o sta­nie gle­by, np. doty­czą­ce jej wil­got­no­ści, mogą pro­wa­dzić do mody­fi­ka­cji sys­te­mów nawad­nia­ją­cych. Inte­li­gent­ne rolnictwo
to tak­że wspar­cie decy­zji zwią­za­nych z zarzą­dza­niem gospo­dar­stwem, któ­re są opar­te na zgro­ma­dzo­nych wcze­śniej, cyfro­wo, danych.

Smart Farming, cyfrowe rolnictwo

Wspar­cie inte­li­gent­ne­go rol­nic­twa w Europie

Tak­że w innych kra­jach euro­pej­skich inte­li­gent­ne rol­nic­two jest narzę­dziem, któ­re uła­twia zarów­no uzy­ska­nie wyż­szych plo­nów, jak i ogra­ni­cze­nie zuży­cia zaso­bów. Komi­sja Euro­pej­ska wspiera
te dzia­ła­nia – celem jest tu doko­na­nie cyfro­wej zmia­ny w rol­nic­twie tak, aby roz­wią­za­nia inte­li­gent­ne­go rol­nic­twa sta­ły się powszech­ne. Zosta­ło to odno­to­wa­ne w komu­ni­ka­cie „Cyfry­za­cja prze­my­słu euro­pej­skie­go”, według któ­re­go cyfro­wą trans­for­ma­cję nale­ży sys­te­ma­tycz­nie wpro­wa­dzać w życie nie­za­leż­nie od bran­ży, loka­li­za­cji i wiel­ko­ści przedsiębiorstwa.

Unij­ny pro­gram wspar­cia „Hory­zont 2020” ma w tym pomóc – jego celem jest opra­co­wa­nie otwar­tej plat­for­my cyfro­wej dla wszyst­kich zasto­so­wań rol­ni­czych w każ­dym euro­pej­skim kra­ju. Ma on za zada­nie prze­kro­cze­nie gra­nic funk­cjo­nal­no­ści róż­nych sys­te­mów i maszyn oraz umoż­li­wie­nie stwo­rze­nia nowych mode­li biz­ne­so­wych w ramach rol­nic­twa cyfro­we­go. Mówiąc pro­ściej, cho­dzi o to, aby powsta­ło wir­tu­al­ne, cyfro­we miej­sce, w któ­rym każ­dy rol­nik na tere­nie UE będzie mógł wymie­nić się z inny­mi gospo­da­rza­mi w Euro­pie, swo­imi doświadczeniami
i prak­ty­ką rol­ni­czą, jak np. bar­dziej wydaj­ny­mi meto­da­mi upraw.

Koniecz­na jest jed­nak kom­plek­so­wa roz­bu­do­wa infra­struk­tu­ry ofe­ru­ją­cej Inter­net sze­ro­ko­pa­smo­wy, aby korzy­sta­nie z takich sys­te­mów i apli­ka­cji mogło prze­bie­gać spraw­nie. Dla­te­go też istnieją
w Euro­pie biu­ra dorad­cze, któ­rych celem jest, wraz z wła­dza­mi lokal­ny­mi i kra­jo­wy­mi, roz­bu­do­wa nie­zbęd­nej infra­struk­tu­ry oraz infor­mo­wa­nie przed­się­biorstw i miesz­kań­ców o moż­li­wo­ści lep­sze­go dostę­pu do Internetu.

Apli­ka­cje na smart­fo­na fir­my 365FarmNet

Aplikacja 365Crop

Apli­ka­cja 365Crop

Pro­sta i szyb­ka doku­men­ta­cja dzia­łań, zwią­za­nych z upra­wą roślin speł­nia­ją­cych wymo­gi Cross Com­plian­ce, przy pomo­cy smartfona.

Dowiedz się więcej 
Aplikacja 365Cattle

Apli­ka­cja 365Cattle

Wszyst­kie dzia­ła­nia zwią­za­ne z żywym inwen­ta­rzem moż­na doku­men­to­wać bez­po­śred­nio tam, gdzie mają one miej­sce: w obo­rze lub na pastwi­sku. Mobil­nie i elastycznie!

Dowiedz się więcej 
Aplikacja 365Pocket

Apli­ka­cja 365Pocket

Nie­za­leż­na i bez­płat­na doku­men­ta­cja wszyst­kich czyn­no­ści z dodat­ko­wą moż­li­wo­ścią eks­por­tu danych do pli­ku xls (Excel).

Dowiedz się więcej 

Nowość w apli­ka­cji 365Pocket: Eks­port do for­ma­tu Excela

W celu sta­łe­go ulep­sza­nia apli­ka­cji 365Pocket, udo­stęp­nio­no w niej pew­ne nowe funk­cjo­nal­no­ści. Nale­żą do nich:

  • Dodat­ko­wy eks­port czyn­no­ści do pli­ku Excel’a, któ­ry pozwa­la przed­sta­wić dane w odpo­wied­nio sfor­ma­to­wa­nej tabeli.
  • Per­so­na­li­za­cja kon­ta: moż­li­wość indy­wi­du­al­nej zmia­ny zdjęć w obsza­rach „Czyn­no­ści”
    i „Zarzą­dza­nie gospodarstwem”.
  • Reset apli­ka­cji do usta­wień fabrycz­nych w przy­pad­ku wyma­ga­ne­go restartu.
Google Play
App Store
Zare­je­struj się bezpłatnie