Prze­my­śla­ne nawo­że­nie z wyko­rzy­sta­niem mapy aplikacyjnej

Trwa sezon nawo­zo­wy – czas, kie­dy rol­ni­cy muszą pod­jąć bar­dzo waż­ne decy­zje i opty­mal­nie zapla­no­wać wszyst­kie dzia­ła­nia. Dzię­ki apli­ka­cji CLA­AS Crop View na plat­for­mie 365FarmNet, gospo­dar­stwa rol­ne mogą łatwo i szyb­ko zop­ty­ma­li­zo­wać czyn­no­ści zwią­za­ne z nawo­że­niem przy uży­ciu map apli­ka­cyj­nych. A to ozna­cza wię­cej cza­su na inne pra­ce polowe.

Opty­mal­ne pla­no­wa­nie nawożenia

Każ­de­go roku gospo­dar­stwa rol­ne sta­ją przed dużym wyzwa­niem, jakim jest dostar­cze­nie rośli­nom skład­ni­ków odżyw­czych naj­wyż­szej jako­ści, w opty­mal­nej ilo­ści i odpo­wied­nim cza­sie. Jest to pod­sta­wa uda­nych zbio­rów. Ponad­to ist­nie­ją ramy regu­la­cyj­ne doty­czą­ce nawo­zów, któ­rych nale­ży prze­strze­gać. Chcąc prze­pro­wa­dzić efek­tyw­ne nawo­że­nie, speł­nia­ją­ce wymo­gi praw­ne i umoż­li­wia­ją­ce opty­mal­ny wzrost roślin, nale­ży pod­jąć kil­ka waż­nych decy­zji. Po pierw­sze, war­to zasta­no­wić się, czy doko­nać nawo­że­nia uzu­peł­nia­ją­ce­go, czy też pogłów­ne­go. Po dru­gie: war­to prze­my­śleć, czy w skład­ni­ki odżyw­cze zaopa­try­wa­ne będą w szcze­gól­no­ści are­ały kon­kret­ne miej­sca na polu, któ­re wcze­śniej wyka­zy­wa­ły sła­by wzrost, czy też, w celu mak­sy­ma­li­za­cji plo­nów, nawo­żo­ne będą obsza­ry o wyso­kim wzro­ście? No i wresz­cie, nale­ży pod­jąć decy­zje doty­czą­ce ilo­ści skład­ni­ków odżyw­czych na róż­nych polach i are­ałach subbazowych.

Traktor mit Düngerstreuer

Nawo­że­nie według indy­wi­du­al­nie opra­co­wa­nej strategii

Oprócz okre­śle­nia zapo­trze­bo­wa­nia na nawóz, klu­czo­we zna­cze­nie dla opty­mal­nej stra­te­gii nawo­że­nia, ma moni­to­ro­wa­nie róż­nic wege­ta­cyj­nych na polach. Rol­ni­cy zna­ją swo­je pola, wie­lu codzien­nie kon­tro­lu­je też wege­ta­cję roślin. Posia­da­ją oni tak­że wie­dzę na temat poten­cja­łu wzro­stu każ­de­go z pól. Wie­dzę tę uzu­peł­nia moduł CLA­AS Crop View, np. dzię­ki boga­tym w infor­ma­cje mapom poten­cjal­ne­go plo­no­wa­nia. Są to mapy z uśred­nio­ny­mi dany­mi sate­li­tar­ny­mi z kil­ku lat, uka­zu­ją­ce sta­bil­ne i względ­ne róż­ni­ce w bio­ma­sie. W ten spo­sób moż­na dostrzec wzo­ry, któ­re w więk­szo­ści przy­pad­ków są nie­wi­docz­ne na poje­dyn­czych zdję­ciach. Dzię­ki tym mapom moż­na, na pod­sta­wie danych, wybrać naj­lep­szą stra­te­gię nawo­że­nia, a korzy­sta­jąc z map apli­ka­cyj­nych — zróż­ni­co­wać nawo­że­nie na poszcze­gól­nych czę­ściach pola.

Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu przy pomo­cy 365FarmNet

crop-view-applikationskarten

CLA­AS Crop View

Usta­le­nie róż­nic wege­ta­cyj­nych na polach i utwo­rze­nie na ich pod­sta­wie map aplikacji.

Dowiedz się więcej 
Zare­je­struj się za darmo