365FarmNet po raz kolej­ny w wal­ce o podium

Dla każ­de­go przed­się­bior­cy naj­więk­szym wyróż­nie­niem jest zaufa­nie i zado­wo­le­nie jego klien­tów. Stąd pomysł na ple­bi­scyt Izy­do­ry, mają­cy na celu wyło­nie­nie fir­my naj­bar­dziej przy­ja­znej rol­ni­kom. Ale nie tyl­ko fir­my są tu zwy­cięz­ca­mi – wygry­wa­ją rów­nież rol­ni­cy, któ­rzy wezmą udział w gło­so­wa­niu. Do zgar­nię­cia jest 2 tys. zł., 5 tys. zł., a nawet 10 tys. zł!

W tym roku, fir­ma 365FarmNet, już po raz kolej­ny, bie­rze udział w wal­ce o podium w kon­kur­sie Izy­do­ry i zaszczyt­ny tytuł fir­my naj­bar­dziej przy­ja­znej rol­ni­kom. Ci, któ­rzy na nią zagło­su­ją, rów­nież mogą spo­ro wygrać. Ale o tym – za chwilę.

Jak pod­kre­śla­ją orga­ni­za­to­rzy ple­bi­scy­tu, aktu­al­nie rynek sta­wia wie­le wyzwań przed rol­ni­ka­mi, ale też przed przed­się­bior­stwa­mi z bran­ży agro. Aby im spro­stać, trze­ba brać pod uwa­gę wie­le czyn­ni­ków: zarów­no roz­wój tech­no­lo­gii, inten­sy­fi­ka­cję pro­duk­cji, ale też coraz więk­sze pro­ble­my m.in. ze zna­le­zie­niem pra­cow­ni­ków. W związ­ku z tym, wyjąt­ko­wo istot­ne jest, aby odcią­żyć rol­ni­ka w jego codzien­nych pra­cach i zarzą­dza­niu gospo­dar­stwem, wpro­wa­dza­jąc jak naj­wię­cej auto­ma­ty­za­cji prac i dzia­łań. Mówiąc pro­ściej: war­to sko­rzy­stać z roz­wią­zań rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go oraz z cyfry­za­cji w gospodarstwie.

Preis-Polen

Cyfry­za­cja to podstawa!

365FarmNet to plat­for­ma do cyfro­we­go zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem rol­nym. Opro­gra­mo­wa­nie to uła­twia rol­ni­ko­wi codzien­ne funk­cjo­no­wa­nie – od pro­wa­dze­nia doku­men­ta­cji, poprzez pla­no­wa­nie upraw i zbio­rów, zarzą­dza­nie sta­dem bydła, aż do two­rze­nia map apli­ka­cji nawo­zów na pod­sta­wie danych sate­li­tar­nych czy pla­no­wa­nia prze­jaz­dów polo­wych. A funk­cjo­nal­no­ści, zarów­no w wer­sji pod­sta­wo­wej 365FarmNet Start, jak i roz­bu­do­wa­nej – 365FarmNet Plus – jest zde­cy­do­wa­nie więcej!

Poza uspraw­nie­niem codzien­nej pra­cy, nie może­my zapo­mnieć też o wygo­dzie i oszczęd­no­ści cza­su – gospo­dar­stwem może­my zarzą­dzać zdal­nie z domo­we­go zaci­sza, zarów­no z kom­pu­te­ra, jak i ze smartfona.

- Zale­ży nam na tym, aby rol­ni­cy mie­li do dys­po­zy­cji coraz wię­cej inno­wa­cyj­nych, ale też prak­tycz­nych roz­wią­zań. Takich, któ­re nie będą wyma­ga­ły jesz­cze wię­cej nakła­dów pra­cy, cza­su i pie­nię­dzy. Dla­te­go wła­śnie pro­gram 365FarmNet w wer­sji pod­sta­wo­wej jest cał­ko­wi­cie bez­płat­ny. Pro­du­cen­ci mają w peł­ni war­to­ścio­we narzę­dzie, dzię­ki któ­re­mu pra­ca w gospo­dar­stwie i jej doku­men­to­wa­nie, są zde­cy­do­wa­nie łatwiej­sze – pod­kre­śla Moni­ka Cie­niaw­ska, regio­nal­ny dorad­ca ds. sprze­da­ży i roz­wo­ju ryn­ku 365FarmNet.

- Dzię­ki uwa­gom i wska­zów­kom rol­ni­ków, pro­gram 365FarmNet jest sta­le roz­wi­ja­ny i wzbo­ga­ca­ny o kolej­ne funk­cjo­nal­no­ści – tak, aby rol­ni­cy mie­li mniej pra­cy, a wię­cej cza­su dla sie­bie i rodzi­ny! — doda­je Jerzy Koron­czok z fir­my Agro­com Pol­ska, koor­dy­na­tor ds. roz­wo­ju w fir­mie 365FarmNet w Polsce.

Jesz­cze nie na podium – a już wygrani

Rol­ni­cy doce­ni­li sta­ra­nia fir­my 365FarmNet i kolej­ny rok z rzę­du zgło­si­li ją do pre­sti­żo­we­go ple­bi­scy­tu „Izy­do­ry 2020”! Już samo zgło­sze­nie do kon­kur­su jest zna­czą­cym wyróż­nie­niem, ale 365FarmNet na tym nie poprze­sta­je! Fir­ma dosta­ła się do dru­gie­go eta­pu. Aktu­al­nie gło­so­wać moż­na na pół­fi­na­li­sów w 9 kate­go­riach, w każ­dej jest po trzech pre­ten­den­tów do zaszczyt­ne­go mia­na fir­my naj­bar­dziej przy­ja­znej dla rol­ni­ków. 365FarmNet zna­la­zło się w kate­go­rii Smart Rolnictwo.

Fir­my wal­czą o pre­sti­żo­wy tytuł, a gło­su­ją­cy… o nagro­dy. Orga­ni­za­to­rzy tego­rocz­ne­go ple­bi­scy­tu przy­go­to­wa­li 3 nagro­dy pie­nięż­ne w wyso­ko­ści, kolej­no: 10 tys. zł., 5 tys. zł. i 2 tys. zł.

Aby wygrać któ­rąś z nich, wystar­czy zagło­so­wać na mini­mum 3 fir­my – po jed­nej w trzech róż­nych kate­go­riach — i wypeł­nić krót­ki for­mu­larz na stro­nie inter­ne­to­wej orga­ni­za­to­ra. Nale­ży w nim krót­ko opi­sać, jakie cechy, Two­im zda­niem, powin­na mieć fir­ma, orga­ni­za­cja czy insty­tu­cja przy­ja­zna rol­ni­ko­wi. Naj­bar­dziej kre­atyw­ne uza­sad­nie­nia będą nagra­dza­ne. Gło­so­wać moż­na do 22. wrze­śnia 2020 r., a ogło­sze­nie wyni­ków zapla­no­wa­no na 31. paź­dzier­ni­ka br.

Gło­so­wać moż­na pod poda­nym linkiem:
https://izydory.com/