Poznaj lepiej swo­je pola. Za pomo­cą kil­ku klik­nięć uzy­skaj łatwy dostęp do mapo­wa­nia plonów.

Mapa plo­nów

Żniwa prze­bie­ga­ją peł­ną parą. Jak dotąd wyso­kość plo­nów róż­ni­ła się znacz­nie w zależ­no­ści od regio­nu. Według Nie­miec­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Rol­ni­ków (DBV) jęcz­mień ozi­my w Niem­czech osią­gnął śred­nią wydaj­ność 7,1 t / ha. Ilość plo­nów znaj­du­je się zatem nie­co poni­żej war­to­ści z okre­su od 2013 r. do 2017 r. W tym okre­sie zebra­no śred­nio 7,35 t / ha jęcz­mie­nia ozimego.

W przy­pad­ku psze­ni­cy ozi­mej ocze­ki­wa­ny plon wyno­sić będzie śred­nio 6 t / ha. Tutaj wydaj­ność jest nawet o 25% niż­sza od śred­niej: w okre­sie od 2013 r. do 2017 r. w Niem­czech zebra­no śred­nio 8 t / ha psze­ni­cy ozimej.

365FarmNet - Mapa plonów

Cho­ciaż niskie opa­dy w tym roku przy­czy­ni­ły się do ​​sto­sun­ko­wo niskich plo­nów, warun­ki zbio­ru były opty­mal­ne. Rośli­ny wytrzy­ma­ły panu­ją­cą pod­czas ostat­nich tygo­dni pogo­dę i dodat­ko­we susze­nie zia­ren w więk­szo­ści przy­pad­ków nie było konieczne.

Pod­czas żniw moż­na zebrać wie­le infor­ma­cji, któ­re czę­ścio­wo mogą mieć zna­cze­nie dla następ­ne­go roku zbio­rów. Czuj­ni­ki umoż­li­wia­ją moni­to­ro­wa­nia takich war­to­ści jak ilość plo­nów i wil­got­ność ziar­na. Wszyst­kie war­to­ści mie­rzo­ne z jed­no- lub dwu­se­kun­do­wą czę­sto­tli­wo­ścią spa­ro­wa­ne zosta­ją z dokład­ny­mi i sko­ry­go­wa­ny­mi sygna­ła­mi GPS. Dzię­ki temu uzy­ska­ne zosta­ją współ­rzęd­ne geo­gra­ficz­ne, któ­re razem two­rzą dokład­ną mapę plonów.

Mapa plo­nów dostar­cza infor­ma­cji o wła­ści­wo­ściach i poten­cja­le pola. Słu­ży rów­nież moni­to­ro­wa­niu i poka­zu­je, w jakim stop­niu dotych­czas pod­ję­te dzia­ła­nia – takie jak nawo­że­nie – oka­za­ły się sku­tecz­ne. Uzy­ska­ne infor­ma­cje mogą zostać impor­to­wa­ne za pomo­cą CLA­AS TELE­MA­TICS do kon­ta 365FarmNet, a następ­nie prze­two­rzo­ne i zwizualizowane.