Czy znasz mar­że brut­to swo­ich upraw?

Okres wege­ta­cji roślin dobie­ga powo­li, ale nie­uchron­nie do koń­ca, a rol­ni­cy znów mają tro­chę cza­su, aby przez chwi­lę ode­tchnąć . Ten i ów gospo­darz zabie­ra się zatem za pod­su­mo­wa­nie roku, zada­jąc sobie nie­raz pyta­nie, co moż­na by jesz­cze w przy­szłym roku zop­ty­ma­li­zo­wać. Czę­sto się­ga się przy tym po bilans. Ale czy to w ogó­le wystar­czy, aby pod­jąć wła­ści­we decyzje?
Schemat obliczania marży brutto dla gospodarstw rolnych.

· “Jaka upra­wa jest dla mnie bar­dziej opła­cal­na? Psze­ni­ca ozi­ma czy kukurydza?”
· “Czy opła­ca­ło się póź­ne nawo­że­nie psze­ni­cy ozimej?”
· “Ile wyno­szą kosz­ty upra­wy ziem­nia­ków na hektar?”

Zna­le­zie­nie odpo­wie­dzi na te pyta­nia wyma­ga pochy­le­nia się nad mar­żą brut­to. Jed­nak obli­cze­nia za pomo­cą kart­ki i dłu­go­pi­su czy nawet w Exce­lu bywa­ją bar­dzo pracochłonne.

Schemat obliczania marży brutto dla gospodarstw rolnych.
Mówiąc krót­ko — Mar­ża brut­to obli­cza­na jest na pod­sta­wie wyni­ków ryn­ko­wych pro­ce­su pro­duk­cyj­ne­go (na przy­kład psze­ni­cy ozi­mej) po odję­ciu powią­za­nych z pro­duk­cją kosz­tów zmien­nych. Wyni­ki ryn­ko­we obej­mu­ją przy­cho­dy ze sprze­da­ży. Kosz­ty zmien­ne doty­czą więk­szo­ści środ­ków wyko­rzy­sty­wa­nych do pro­duk­cji. Dla­te­go w celu usta­le­nia kosz­tów przy obli­cze­niach ręcz­nych wszyst­kie dane na temat pro­ce­sów robo­czych muszą pocho­dzić z kar­ty pola. Jest to żmud­ny pro­ces i czę­sto głów­ny powód, dla któ­re­go przy ana­li­zie eko­no­micz­nej korzy­sta się po pro­stu z bilansu.

Auto­ma­tycz­ne obli­cze­nie marż brut­to | 365FarmNet

Będąc użyt­kow­ni­kiem 365FarmNet, nie musisz już prze­pro­wa­dzać żmud­ne­go obli­cza­nia mar­ży brut­to. Dzię­ki wygod­ne­mu doku­men­to­wa­niu pra­cy za pomo­cą apli­ka­cji 365Crop w smart­fo­nie lub w naszym por­ta­lu na kom­pu­te­rze, pra­wie wszyst­kie dane i licz­by są już dostęp­ne. Wszyst­ko, co musisz zro­bić, to wpro­wa­dzić kosz­ty środ­ków pro­duk­cji i maszyn. Dzię­ki temu masz szyb­ki wgląd w mar­żę brut­to swo­ich upraw na hek­tar i na każ­dym polu.
Obliczanie marży brutto na karcie pola.

Dla­cze­go jesz­cze się wahasz?
Miej pod kon­tro­lą kosz­ty i przy­cho­dy i zacznij doku­men­ta­cję cyfrową!

Zare­je­struj się bezpłatnie

Podej­muj w przy­szło­ści wła­ści­we decyzje.

Mar­ża brut­to jest pomoc­na nie tyl­ko w odnie­sie­niu do zakoń­czo­nych zbio­rów, ale przede wszyst­kim do pla­no­wa­nia stra­te­gii dzia­łań w Two­im gospodarstwie.

„Czy lepiej upra­wiać psze­ni­cę ozi­mą czy kuku­ry­dzę?” — zrów­no­wa­żo­ny pło­do­zmian jest oczy­wi­ście nie­zbęd­ny do utrzy­ma­nia żyzno­ści gle­by. Nie­mniej jed­nak ist­nie­je jesz­cze pole manew­ru w celu zop­ty­ma­li­zo­wa­nia pło­do­zmia­nu nie tyl­ko dla gle­by, ale tak­że dla portfela.

„Czy opła­ci­ło się poda­nie ostat­nio 20 kg nawo­zu azo­to­we­go pod rze­pak?” — Jak wiesz, mak­sy­mal­ne plo­ny nie­ko­niecz­nie muszą rów­nać się mak­sy­mal­nym zyskom. Wyko­rzy­stuj efek­tyw­nie swo­je zaso­by w związ­ku z nowym roz­po­rzą­dze­niem doty­czą­cym nawo­że­nia. Co powiesz na porów­na­nie inten­syw­no­ści pro­duk­cji? Dzię­ki nasze­mu obli­cze­niu mar­ży brut­to w por­ta­lu wiesz od razu, co jest bar­dziej opłacalne!

„Czy wszyst­kie moje wydzier­ża­wio­ne pola są opła­cal­ne?” — Ceny naj­mu sta­le rosły w ostat­nich latach. Czy możesz być pewien, że osią­gniesz zysk na wszyst­kich polach?

Prze­stań pole­gać na prze­czu­ciach i zacznij podej­mo­wać decy­zje na pod­sta­wie liczb i fak­tów. Zare­je­struj się za dar­mo w 365FarmNet.

Zare­je­struj się bezpłatnie