Miej wszyst­ko pod kon­tro­lą dzię­ki apli­ka­cji 365Pocket.

Mój cyfro­wy dzien­ni­czek rolnika.

„Dzię­ki apli­ka­cji 365Pocket mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić dane o moim gospo­dar­stwie. Mogę też zoba­czyć co nale­ży jesz­cze wyko­nać, a co zosta­ło już zro­bio­ne. Daje mi to lep­szą orien­ta­cję i poma­ga w pla­no­wa­niu kolej­nych prac. W koń­cu mam jed­no miej­sce dla moich danych i mogę mieć wszyst­ko pod kontrolą”.

Pra­ca rol­ni­ków nie jest łatwa i cza­sem trud­no jest nad wszyst­kim zapa­no­wać. Istot­ne dane powin­ny być zawsze aktu­al­ne — tak, by mieć jak naj­lep­sze roze­zna­nie we wszyst­kich pro­ce­sach zacho­dzą­cych w gospodarstwie.

Przez cały dzień trze­ba myślć o róż­nych zada­niach jed­no­cze­śnie. Dla­te­go tak waż­ne jest dobre pla­no­wa­nie prac. Apli­ka­cja poma­ga zapla­no­wać szcze­gó­ło­wo każ­dy pro­ces i każ­de zada­nie. W ten spo­sób, czas, prze­zna­cza­ny na ukła­da­nie har­mo­no­gra­mu prac na kolej­ne dni, możesz poświę­cić swo­jej rodzi­nie i przyjaciołom.

Lepszy przegląd prac na gospodarstwie dzięki aplikacji 365Pocket.

Prze­gląd roku gospodarczego.

Zale­ty apli­ka­cji 365Pocket:

  • Prze­gląd wyko­na­nych prac.
  • Dane pod­sta­wo­we zawsze pod ręką.
  • Łatwe pla­no­wa­nie prac polowych.
  • Brak koniecz­no­ści rejestracji.

Pobierz teraz apli­ka­cję 365Pocket za darmo.

Google Play
App Store

Dzię­ki apli­ka­cji 365Pocket jesteś zawsze na bie­żą­co — nie­waż­ne gdzie, nie­waż­ne kiedy!

Miej kon­tro­lę nad swo­im gospo­dar­stwem i zapi­suj wszyst­kie waż­ne infor­ma­acje. Za pomo­cą zale­d­wie kil­ku klik­nięć w apli­ka­cji 365Pocket możesz zapla­no­wać swo­je pra­ce z dowol­ne­go miej­sca. Dzię­ki temu nie musisz się już mar­twić, że o czymś zapo­mnisz. Miej wszyst­ko zawsze pod ręką — miej swo­je gospo­dar­stwo pod kontrolę.

Miej swoje gospodarstwo pod kontrolą.

Bądź zawsze na bieżąco.

Korzy­staj z zalet, jakie daje Ci apli­ka­cja 365Pocket.

Pla­nuj i doku­men­tuj swo­je pra­ce w apli­ka­cji 365Pocket. Z każ­dą nową doku­men­ta­cją Two­je dane będą uzu­peł­nia­ne, a Ty zyskasz lep­szy pod­gląd na swo­je gospo­dar­stwo. Oszczę­dzaj swój czas i miej wszyst­ko pod kon­tro­lą — zapla­nuj, klik­nij i gotowe.

Trzy pro­ste kro­ki do lep­szej kon­tro­li nad gospodarstwem:

Download the app and get started. No registration necessary.

Krok 1: Pobierz dar­mo­wą apli­ka­cję 365Pocket z Google Play (Andro­id) lub App Sto­re (iOS). Bez koniecz­no­ści rejestracji.

Krok 2: Za pomo­cą kil­ku klik­nięć wpro­wadź swo­je dane.

Krok 3: Zacznij pla­no­wać i doku­men­to­wać w aplikacji.

Twój prze­gląd roku gospodarczego.

Dobrze pro­wa­dzo­ne doku­men­ta­cje i wyni­ka­ją­ce z nich dane mogą być nie­zwy­kle pomoc­ne i przy­dat­ne przy roz­mo­wach z dorad­ca­mi oraz pod­czas kon­tro­li — szcze­gól­nie tych nie­za­po­wie­dzia­nych. War­to zatem zadbać o to, by wszyst­kie Two­je dane były zawsze aktu­al­ne. Dzię­ki apli­ka­cji 365Pocket będziesz zawsze przy­go­to­wa­ny i dosko­na­le zorien­to­wa­ny w każ­dej sytuacji.

Pobierz apli­ka­cję 365Pocket za dar­mo i wypró­buj jej możliwości.

Kostenloser Download..
Kostenloser Download.