Koniec z utra­tą danych!

Zredu­kuj cha­os w swo­im biu­rze do minimum!

Wciąż ta sama histo­ria: Jesteś na polu, zapi­su­jesz waż­ną myśl, ale pod koniec dnia kart­ka gdzieś prze­pa­da, a wraz z nią Two­je spo­strze­że­nia. W jaki spo­sób moż­na naj­ła­twiej roz­wią­zać ten pro­blem? W bar­dzo pro­sty spo­sób: zapi­suj swe myśli bez­po­śred­nio w apli­ka­cji 365Pocket.

Do utra­ty danych może dojść tak­że pod­czas żmud­ne­go prze­no­sze­nia danych z kart­ki do kom­pu­te­ra, co jest w zasa­dzie niczym innym jak powie­la­niem tej samej pra­cy. Moż­na tego łatwo unik­nąć poprzez eks­port w for­ma­cie CSV.

Dzię­ki apli­ka­cji 365Pocket możesz wyeks­por­to­wać udo­ku­men­to­wa­ne pra­ce i dane jako plik CSV, wysy­ła­jąc go łatwo jed­nym klik­nię­ciem do sie­bie lub innych osób. W ten spo­sób zmniej­szysz cha­os na swo­im biur­ku i zaosz­czę­dzisz sobie dodat­ko­wej pracy.

Zalety aplikacji 365Pocket w ramach walki z papierologią.

Miej wszyst­kie papie­ry pod kontrolą.

Korzy­ści z korzy­sta­nia z 365Pocket:

  • Łatwy eks­port danych.
  • Uni­kasz dwu­krot­ne­go wpro­wa­dza­nia tych samych danych.
  • Prze­gląd wszyst­kich czyn­no­ści w gospodarstwie.
  • Bez koniecz­no­ści rejestracji.

Pobierz apli­ka­cję 365Pocket za darmo.

Proierz z Google Play.
Probierz w App Store.

Żegnaj sto­sie papierów!

Tak dzia­ła rol­nic­two cyfro­we. Dzię­ki szyb­kie­mu wpro­wa­dza­niu nota­tek i two­rze­niu danych pod­sta­wo­wych zawsze masz przy sobie kar­tę pól.

Dzię­ki swym prak­tycz­nym funk­cjom i uprosz­czo­nej obsłu­dze apli­ka­cja bły­ska­wicz­nie roz­wią­zu­je nie­któ­re pro­ble­my. Przy­czy­nia się rów­nież do zmniej­sze­nia licz­by pomy­łek, któ­re poja­wia­ją się pod­czas prze­no­sze­nia danych z kart­ki do kom­pu­te­ra. Dzię­ki temu możesz bez stre­su doko­ny­wać doku­men­ta­cji przez tele­fon i spę­dzać mniej cza­su w biurze.

Mniej papierów, więcej czasu

Mniej papie­rów, wię­cej cza­su dla Two­ich upraw.

Pro­wadź doku­men­ta­cję w łatwy spo­sób i doko­nuj ana­li­zy w domu.

Porzuć uciąż­li­wą doku­men­ta­cję z kart­ka­mi i dłu­go­pi­sa­mi i pra­cuj bez stre­su i wygod­nie, korzy­sta­jąc po pro­stu ze smart­fo­na. Dzię­ki apli­ka­cji 365Pocket możesz łatwo i bez wiel­kie­go nakła­du pra­cy wyko­ny­wać obo­wiąz­ki zwią­za­ne z doku­men­ta­cją z każ­de­go miej­sca i o każ­dej porze.

Trzy pro­ste kro­ki do zmniej­sze­nia papierologii:

Pobierz aplikację i rozpocznij dokumentację bez konieczności rejestracji.

Krok 1 :
Pobierz bez­płat­nie apli­ka­cję 365Pocket w Google Play (Andro­id) lub App Sto­re (iOS).

Krok 2 :
Roz­pocz­nij od razu doku­men­ta­cję w apli­ka­cji. Bez koniecz­no­ści rejestracji.

Krok 3 :
Speł­nij obo­wią­zek pro­wa­dze­nia doku­men­ta­cji zabie­gów przy pomo­cy kil­ku kliknięć.

Żegnaj­cie ster­ty papie­rów — doku­men­ta­cja napraw­dę może być bar­dzo prosta!

Pra­ca biu­ro­wa jest uciąż­li­wa i jako rol­nik wolał­byś raczej spę­dzać wię­cej cza­su na polu niż zaj­mo­wać się sto­sa­mi papie­rów. W tym celu opra­co­wa­li­śmy w 365FarmNet bar­dzo pro­ste roz­wią­za­nie. Dzię­ki apli­ka­cji 365Pocket ster­ty papie­rów przej­dą do lamu­sa, a Ty otrzy­masz cyfro­we roz­wią­za­nie. Klik­nij, wpisz i gotowe!

Pobierz apli­ka­cję 365Pocket za dar­mo i wypró­buj ją.

Proierz z Google Play.
Probierz w App Store.