Zacho­waj kon­tro­lę nad pra­so­wa­niem sło­my — nawet, jeśli cza­sem koniecz­ny jest pośpiech.

Zbiór sło­my jest waż­ną czę­ścią corocz­nych żniw.

Zbiór sło­my jest waż­ną czę­ścią corocz­nych żniw. Waż­ny­mi para­me­tra­mi pod­czas belo­wa­nia sło­my są oprócz kształ­tu beli tak­że dłu­gość cię­cia i roz­miar beli.

Pod­czas pra­so­wa­nia sło­my na zle­ce­nie, czy to jako rol­nik, czy jako wyko­naw­ca usłu­gi, waż­ne jest nie tyl­ko speł­nie­nie życzeń klien­tów co do bel sło­my. Zwy­kle chce się obsłu­żyć jak naj­wię­cej klien­tów w krót­kim cza­sie. Gdy na przy­kład zapo­wia­da się na deszcz, roz­dzwa­nia się tele­fon, a wte­dy waż­na jest dobra orga­ni­za­cja pracy.

365FarmNet - Strohpressen

Kolej­nym punk­tem jest doku­men­ta­cja pra­cy do celów rozliczeniowych.

Kto, gdzie i kie­dy pra­co­wał? U któ­re­go klien­ta byłem trzy dni temu w pierw­szej kolej­no­ści? Z regu­ły płat­ność za pra­so­wa­nie sło­my zale­ży od licz­by bel. Lecz w przy­pad­ku róż­nic pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi klien­ta­mi w odnie­sie­niu do cza­su potrzeb­ne­go na wyko­na­nie prac roz­li­czeń moż­na odpo­wied­nio dosto­so­wać roz­li­cze­nia przy pomo­cy zauto­ma­ty­zo­wa­nej dokumentacji.

W przy­pad­ku spo­rzą­dza­nia doku­men­ta­mi do pra­so­wa­nia sło­my pomoc­ny może być sys­tem 365Active. Znacz­na część tego, co do tej pory było zapi­sy­wa­ne ołów­kiem na kart­ce, jest auto­ma­tycz­nie ewi­den­cjo­no­wa­na i gene­ro­wa­na przez noc jako pro­po­zy­cja księ­go­wa­nia. Zapew­nia to więk­szą przej­rzy­stość, a żad­na z infor­ma­cji nie umknie.

Kolej­nym wspar­ciem może być moduł mete­oro­blue Wet­ter Pro­fi. Opra­co­wu­je on pro­gno­zę pogo­dy dla danej loka­li­za­cji i funk­cjo­nu­je też jako radar opa­dów z dokład­no­ścią do jed­ne­go kilo­me­tra. Kil­ka sta­cji pogo­do­wych sta­no­wi pod­sta­wę dla godzi­no­wych pro­gnoz pogo­dy. Tym samym pozwo­li on unik­nąć przy­krych nie­spo­dzia­nek pogo­do­wych pod­czas pra­so­wa­nia słomy.