Roz­pocz­nij nowy rok z pro­sty­mi roz­wią­za­nia­mi dla Two­je­go gospodarstwa.

Czy w tym roku zde­cy­do­wa­łeś się już, by roz­po­cząć wresz­cie pro­wa­dze­nie peł­nej i cyfro­wej doku­men­ta­cji? My w 365FarmNet chcie­li­by­śmy Cię w tym wes­przeć. Dzię­ki nasze­mu bez­płat­ne­mu roz­wią­za­niu możesz mieć wszyst­ko pod kon­tro­lą. Możesz też łatwo i szyb­ko pro­wa­dzić nie­zbęd­ną doku­men­ta­cję i pla­no­wać pra­ce na obec­ny i następ­ny sezon.

365Start to otwar­ta plat­for­ma prze­zna­czo­na dla wszyst­kich rol­ni­ków, któ­rzy chcą zro­bić krok w kie­run­ku cyfry­za­cji. 365Start został opra­co­wa­ny dla Cie­bie we współ­pra­cy z rol­ni­ka­mi. Roz­wią­za­nie to jest pro­ste, ponad­cza­so­we i umoż­li­wia wydaj­ne i upo­rząd­ko­wa­ne zarzą­dza­nie gospodarstwem.

365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­dar­stwa.” — Krzysz­tof K.

Z przy­jem­no­ścią prze­ka­że­my w Two­je ręce opra­co­wa­ny przez nas sys­tem do zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem, abyś mógł bar­dziej skon­cen­tro­wać się na innych pra­cach zwią­za­nych z upra­wą roli lub zwierzętami.

Cyfrowa dokumentacja.

Jakie dodat­ki są dostęp­ne w 365Start, któ­rych możesz uży­wać rów­nie intuicyjnie?

  1. Apli­ka­cja 365Crop do zapi­sy­wa­nia wszyst­kich dzia­łań zwią­za­nych z upra­wą roślin zgod­ny z wymo­ga­mi CC.
  2. Apli­ka­cja 365Cattle do prze­glą­da­nia infor­ma­cji o sta­nie Two­ich zwie­rząt w obo­rze i na pastwisku.
Twój łatwy start.
Reje­stra­cja za darmo.

Dla wszyst­kich chcą­cych cze­goś więcej!

Dla wszyst­kich chcą­cych cze­goś wię­cej ofe­ru­je­my 365Plus. Apli­ka­cja pozwa­la na ela­stycz­ne dobie­ra­nie płat­nych modu­łów i dosto­so­wy­wa­nie por­ta­lu indy­wi­du­al­nie do wła­snych potrzeb.

Jakie modu­ły są dostępne?

  • Modu­ły w sek­cji Gospodarstwo
  • Modu­ły w sek­cji Upra­wa roślin
  • Modu­ły w sek­cji Komu­ni­ka­cja mię­dzy maszynami
  • Modu­ły w sek­cji Zarzą­dza­nie stadem

Wszyst­kie wymie­nio­ne modu­ły mają tę zale­tę, że moż­na z nich zre­zy­gno­wać z mie­sięcz­nym wyprze­dze­niem, dobie­rać je poje­dyn­czo oraz indy­wi­du­al­nie łączyć ze sobą. Dodat­ko­wo możesz prze­te­sto­wać je bez­płat­nie przez okres do 10 dni.