Efek­tyw­ne pla­no­wa­nie dnia dla rol­ni­ków wkra­cza­ją­cych w świat cyfrowy. 

Dzwo­ni budzik — jest godzi­na 5:30:

„Co mam dzi­siaj do zro­bie­nia? Jest tego spo­ro, a cza­su mało. Już za 30 minut przy­jeż­dża kom­bajn do zbio­ru bura­ków cukro­wych. Muszę szyb­ko poin­stru­ować kie­row­cę i poka­zać mu gra­ni­ce pól. Jak tyl­ko to zro­bię, muszę wró­cić do gospo­dar­stwa, żeby pod­piąć siew­nik i wyje­chać nim w pole. Muszę też pamię­tać, żeby w wol­nej chwi­li poje­chać do skle­pu z czę­ścia­mi po dysze do opry­ski­wa­cza. W prze­ciw­nym razie nie będę mógł wie­czo­rem wyko­nać zabie­gu skra­ca­nia rze­pa­ku, a muszę to zro­bić jesz­cze dzisiaj.”

Na krót­ko przed koń­cem wege­ta­cji jest jesz­cze spo­ro do zro­bie­nia. W wie­lu gospo­dar­stwach zbie­ra się obec­nie bura­ki cukro­we, skra­ca rze­pak, wyko­nu­je opry­ski i sie­je się psze­ni­cę ozi­mą. Jako zapa­lo­ny rol­nik z pew­no­ścią zasta­na­wiasz się, jak poukła­dać sobie dzień i jak zapla­no­wać wszyst­kie pra­ce, żeby zdą­żyć z nimi na czas. Przez cały dzień sta­rasz się mieć wszyst­ko w gło­wie i pil­nu­jesz żeby o niczym nie zapo­mnieć. Jest to jed­nak stre­su­ją­ce i cza­sem utrud­nia wyko­ny­wa­nie pra­cy naj­le­piej, jak to możliwe.

Zalety planowania dnia w aplikacji 365Pocket

Zapla­nuj w pro­sty spo­sób codzien­ne zada­nia przy pomo­cy apli­ka­cji. 

Korzy­ści z użyt­ko­wa­nia apli­ka­cji 365Pocket:

  • Łatwe pla­no­wa­nie codzien­nych prac.
  • Szyb­ka dokumentacja.
  • Zapi­sy­wa­nie tak­że bez połą­cze­nia z Internetem.
  • Nie­wy­ma­ga­na rejestracja!

Pobierz apli­ka­cję 365Pocket za darmo.

Google Play
App Store

Przy pomo­cy apli­ka­cji 365Pocket możesz przez cały dzień sku­pić się wyłącz­nie na waż­nych sprawach!

Wystar­czy, że pijąc poran­ną kawę wpro­wa­dzisz swo­je zapla­no­wa­ne pra­ce do apli­ka­cji 365Pocket. Dzię­ki temu nie będziesz się już mar­twić, że zapo­mnisz o jakieś waż­nej czyn­no­ści i możesz w peł­ni poświę­cić się swo­jej pasji — rolnictwu.

Zorganizuj swój dzień przy porannej kawie.

Łatwa doku­men­ta­cja.

Czy wiesz, jaka jest kolej­na zale­ta wła­ści­we­go planowania?

Pla­nu­jąc swo­je pra­ce w apli­ka­cji 365Pocket, moż­na zaosz­czę­dzić spo­ro cza­su. Jedy­ne, co trze­ba zro­bić na koniec dnia, to ozna­czyć zapla­no­wa­ne zada­nia jako wyko­na­ne. W ten spo­sób moż­na unik­nąć żmud­nej pra­cy biu­ro­wej i spę­dzić ten czas z rodzi­ną lub przyjaciółmi.

Trzy pro­ste kro­ki do efek­tyw­ne­go pla­no­wa­nia dnia:

Pobierz aplikację bez konieczności rejestracji i zaplanuj swoje codzienne prace.

Krok 1: Pobierz bez­płat­nie apli­ka­cję 365Pocket w Google Play (Andro­id) lub App Sto­re (iOS).

Krok 2: Roz­pocz­nij pra­cę z apli­ka­cją. Bez koniecz­no­ści rejestracji.

Krok 3: Zapla­nuj swo­je codzien­ne czyn­no­ści przy pomo­cy kil­ku kliknięć.

Stwo­rzo­na dla wkra­cza­ją­cych w rol­ni­czy świat cyfrowy.

Jesteś zwo­len­ni­kiem zapi­sy­wa­nia swo­ich prac na kart­ce czy w zeszy­cie i jest Ci cięż­ko prze­sta­wić się na nowe roz­wią­za­nia? W peł­ni to rozu­mie­my. Każ­da zmia­na wyma­ga cza­su i zaan­ga­żo­wa­nia, lecz two­rząc apli­ka­cję 365Pocket pomy­śle­li­śmy wła­śnie o Tobie. Cyfry­za­cja rol­nic­twa doty­czy nas wszyst­kich i naszym obo­wiąz­kiem jest opra­co­wa­nie takie­go opro­gra­mo­wa­nia, któ­re będzie towa­rzy­szyć każ­de­mu rol­ni­ko­wi w tej zmia­nie — nie­za­leż­nie od jego wcze­śniej­szych doświad­czeń z cyfry­za­cją. Wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz, to Twój smartfon.

Nie wie­rzysz nam? Pobierz apli­ka­cję 365Pocket za dar­mo i prze­ko­naj się sam.

Download now.
Download no