Naj­cie­kaw­sze momen­ty Agri­tech­ni­ca 2019

Targi, tar­gi i po tar­gach. Sie­dem dni Agri­tech­ni­ki już za nami. Był to dla nas miły czas. Dzię­ku­je­my za licz­ne cie­ka­we roz­mo­wy i pomoc­ne opi­nie na temat nasze­go oprogramowania.

Szyb­kość, z jaką postę­pu­je cyfry­za­cja bran­ży rol­ni­czej, jest nader impo­nu­ją­ca. Szcze­gól­ne­go zna­cze­nia nabie­ra komu­ni­ka­cja pomię­dzy samy­mi maszy­na­mi. Dla­te­go jeste­śmy bar­dzo dum­ni ze zdo­by­cia nagro­dy „Machi­ne of the year 2020” w dzie­dzi­nie elek­tro­ni­ki, któ­rą otrzy­ma­li­śmy za opra­co­wa­ne przez nas roz­wią­za­nie clo­ud-to-clo­ud „Data­Con­nect”.

Dzię­ku­je­my bar­dzo fir­mom CLA­AS, John Deere oraz CNH za dosko­na­łą współpracę.

Zobacz naj­cie­kaw­sze momen­ty z tar­gów w naszej gale­rii zdjęć.

Gale­rii zdjęć: Naj­cie­kaw­sze momen­ty Agri­tech­ni­ca 2019

Wideo (nie­miec­ki)

Agri­tech­ni­ca 2019 — Der 365FarmNet Support.