Zapla­nuj zmien­ny wysiew bio­rąc pod uwa­gę zróż­ni­co­wa­ne warun­ki w obrę­bie pola w pro­gra­mie do zarzą­dza­nia gospodarstwem! 

Wio­sna coraz bli­żej! Zatem wkrót­ce roz­pocz­nie się sezon prac polo­wych, upra­wa gle­by, siew, nawo­że­nie. Opro­gra­mo­wa­nie do zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem rol­nym jest ide­al­nym roz­wią­za­niem aby efek­tyw­nie zapla­no­wać wszyst­kie zabie­gi polo­we i je prze­pro­wa­dzić. Wyko­na­ne pra­ce moż­na zado­ku­men­to­wać bez­po­śred­nio z pola, za pomo­cą apli­ka­cji, a na ich pod­sta­wie zosta­ną auto­ma­tycz­nie utwo­rzo­ne kar­to­te­ki pól.

W obrę­bie pola lub gru­py pól moż­li­we jest wyod­ręb­nie­nie stref  z róż­nym prze­bie­giem wege­ta­cji roślin oraz z róż­nym poten­cja­łem plo­no­wa­nia w danej stre­fie. Mapy poten­cjal­ne­go plo­no­wa­nia są wyge­ne­ro­wa­ne na pod­sta­wie wie­lu map wege­ta­cji na prze­strze­ni dłu­gie­go okre­su cza­su. W związ­ku z tym przed­sta­wia­ją dłu­go­ter­mi­no­we, sta­bil­ne, roz­miesz­cze­nie wege­ta­cji roślin w danej stre­fie. Pozwa­la to rol­ni­kom wyko­rzy­stać stwo­rzo­ną mapę apli­ka­cjyj­ną do zasto­so­wa­nia zmien­nej ilo­ści wysie­wu mate­ria­łu siew­ne­go na jed­nost­kę powierzch­ni, w spo­sób naj­bar­dziej oszczęd­ny i odpo­wia­da­ją­cy dane­mu stanowisku.

Zale­ty zmien­ne­go wysie­wu nasion dosto­so­wa­ne­go do stanowiska 

  • Dzię­ki nor­mie wysie­wu dosto­so­wa­nej do stref wege­ta­cji i poten­cja­łu plo­no­wa­nia mate­riał siew­ny jest opty­mal­nie roz­miesz­czo­ny na polu i tym samym wyko­rzy­sta­ny w naj­bar­dziej wydaj­ny sposób.
  • Przy spo­rzą­dza­niu mapy apli­ka­cyj­nej nastę­pu­je pre­cy­zyj­ne obli­cze­nie ilo­ści mate­ria­łu siew­ne­go do wysie­wu na danym polu. Uła­twia to pla­no­wa­nie zapo­trze­bo­wa­nia na mate­riał siew­ny i umoż­li­wia mniej­sze zuży­cie mate­ria­łu siew­ne­go na polu.
  • Dokład­ne obli­cze­nie daw­ki wysie­wu pozwa­la unik­nąć dodat­ko­wych prze­jaz­dów np. w celu podsiewu.
  • Mniej­sza licz­ba prze­jaz­dów powo­du­je zmniej­sze­nie kosz­tów paliwa.
  • Opty­mal­nie dobra­ne nor­my wysie­wu wpły­wa­ją na uzy­ska­nie lep­szych plonów.
  • Dosto­sow­nie norm wysie­wu do danych stref pozwa­la na opcjo­nal­ne wyrów­na­nie róż­nic w roz­kła­dzie plonów.
Ciągnik podczas siewu

Wyma­ga­nia tech­nicz­ne do zasto­so­wa­nia zmien­ne­go wysie­wu nasion

Wysiew mate­ria­łu siew­ne­go z zasto­so­wa­niem mapy apli­ka­cyj­nej wyma­ga posia­da­nia odpo­wied­nich roz­wią­zań tech­nicz­nych. Cią­gnik i siew­nik musi być wypo­sa­żo­ny w moż­li­wość prze­twa­rza­nia danych. Do sto­so­wa­nia map apli­ka­cyj­nych nie­zbęd­ny jest sys­tem ste­ro­wa­nia. Zale­ca się wyko­rzy­sta­nie do wysie­wu sygna­łów RTK, aby uzy­skać jak naj­więk­szą pre­cy­zję. Sys­tem kon­tro­li sek­cji regu­lu­je włą­cza­nie i wyłą­cza­nie sze­ro­ko­ści i rzę­dów sek­cji. Ter­mi­nal cią­gni­ka oraz siew­nik muszą tak­że obsłu­gi­wać funk­cję ISO­BUS Task­Con­trol­ler GEO. Modu­ły roz­dzie­la­nia w siew­ni­ku muszą posia­dać napęd elek­trycz­ny. Daw­kę sie­wu moż­na wów­czas regu­lo­wać w zakre­sie kil­ku metrów. Siew­nik musi być wypo­sa­żo­ny w funk­cję Varia­ble Rate Con­trol, gdyż ste­ru­je ona daw­ką wysie­wu według mapy apli­ka­cyj­nej. Pod­czas jaz­dy na polu daw­ka wysie­wu jest auto­ma­tycz­nie dopa­so­wy­wa­na do war­to­ści zada­nych na mapie apli­ka­cyj­nej. W opro­gra­mo­wa­niu okre­śla się daw­ki wysie­wu oraz spo­rzą­dza się mapy apli­ka­cyj­ne. Eks­port danych nastę­pu­je za pomo­cą pli­ku ISO XML lub Sha­pe. Dane kopio­wa­ne zosta­ją do ter­mi­na­la cią­gni­ka za pomo­cą pen­dri­ve lub prze­sy­ła­ne przez chmu­rę. Na koń­cu nastę­pu­je eks­port już zre­ali­zo­wa­nych zle­ceń do kar­to­tek pól.

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto