Czy masz sta­le pod kon­tro­lą zarzą­dza­nie sta­dem? Doku­men­to­wa­nie pra­cy w oborze.

Chów bydła w jakiej­kol­wiek for­mie wią­że się z dużym nakła­dem pra­cy i znacz­nym zaan­ga­żo­wa­niem oso­bi­stym. Dobre i sku­tecz­ne zarzą­dza­nie sta­dem sta­no­wi codzien­ne wyzwa­nie, któ­re podej­mu­jesz za każ­dym razem dla dobra zwie­rzę­cia. W kon­tek­ście dobrej prak­ty­ki zawo­do­wej i bio­rąc pod uwa­gę śro­do­wi­sko gospo­dar­stwa, nie zawsze jest łatwo mieć kon­tro­lę nad pra­cą w obo­rze lub cho­wem bydła na pastwisku.

  • Czy mój spo­sób doku­men­to­wa­nia jest odpowiedni?
  • W jaki spo­sób spro­stać wymo­gom doty­czą­cym dobro­sta­nu zwierząt?
  • Co jest następ­ną czyn­no­ścią — inse­mi­na­cja, pie­lę­gna­cja racic czy może czysz­cze­nie obory?

Aby odpo­wie­dzieć na te pyta­nia, potrze­bu­jesz inte­li­gent­ne­go roz­wią­za­nia, któ­re speł­ni w spo­sób mobil­ny i ela­stycz­ny Two­je wyma­ga­nia. Za jego pomo­cą możesz wyko­nać doku­men­ta­cję „przy oka­zji” codzien­nej pra­cy w oborze.

Twoje zarządzanie stadem.

Apli­ka­cja 365Cattle daje Ci moż­li­wość łatwe­go doku­men­to­wa­nia tego, co zwró­ci Two­ją uwa­gę pod­czas codzien­nej pra­cy w obo­rze. Zarzą­dza­nie sta­dem ozna­cza ope­ra­tyw­ne opra­co­wy­wa­nie pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych na pod­sta­wie posia­da­nych infor­ma­cji o zwie­rzę­tach. Opty­mal­ne zarzą­dza­nie sta­dem jest zatem nie­za­leż­ne od wiel­ko­ści sta­da. Jed­nak­że odpo­wied­nie środ­ki tech­nicz­ne mogą pomóc Ci zacho­wać kon­tro­lę nad poszcze­gól­ny­mi zwierzętami.

Dla­cze­go potrze­bu­ję sys­te­mu do zarzą­dza­nia stadem?

Ze wzglę­du na rosną­ce wyma­ga­nia ryn­ku rośnie tak­że nakład pra­cy koniecz­nej do zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem. W związ­ku z tym potrze­bu­jesz nie­za­wod­ne­go sys­te­mu, któ­ry zapew­ni Ci nie­za­wod­ne wspar­cie przy podej­mo­wa­niu decy­zji. Dla­te­go stwo­rzy­li­śmy apli­ka­cję 365Cattle, w któ­rej dzię­ki dzien­ni­ko­wi zwie­rząt możesz w każ­dej chwi­li zoba­czyć aktu­al­ne dane o swo­im sta­dzie, a tak­że udo­ku­men­to­wać wszyst­kie istot­ne infor­ma­cje powią­za­ne z aplikacją.

Bez wzglę­du na to, gdzie coś się dzie­je — czy na pastwi­sku, czy w obo­rze — zawsze mobil­na i ela­stycz­na dokumentacja:

Zarejestruj się za darmo.
Zare­je­struj się za darmo. 

Dla wszyst­kich, któ­rzy ocze­ku­ją cze­goś więcej.

Syn­chro­ni­zuj auto­ma­tycz­nie swo­je wyni­ki z modu­łem pod­sta­wo­wym „Bydło” na plat­for­mie 365FarmNet. Dla każ­de­go zwie­rzę­cia moż­na utwo­rzyć na plat­for­mie dzien­nik, któ­ry wyświe­tla­ny jest w for­mie gra­ficz­nej, co daje lep­szy ogląd aktu­al­ne­go sta­tu­su zwierząt.

Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiej­sza.”- Bern­hard K.

Ofe­ru­je­my dłu­go­fa­lo­we roz­wią­za­nie wspie­ra­ją­ce chów zwie­rząt — wszyst­ko, co wią­że się z pra­cą w obo­rze, zarzą­dza­niem sta­dem i doku­men­ta­cją statusu.

365Cattle App.
Twoja aplikacja 365Cattle.

Wypró­buj ją i zacho­waj kon­tro­lę nad swo­ją oborą.

Google Play
App Store