Od 1 mar­ca roz­po­czy­na się okres nawo­że­nia gno­jów­ką i gnojowicą.

Okres zaka­zu koń­czy się 29 lute­go i rol­ni­cy mogą ponow­nie nawo­zić gno­jów­ką i gno­jo­wi­cą. Roz­po­rzą­dze­nie dot. nawo­zów azo­to­wych wpły­wa rów­nież zna­czą­co na trans­port nawo­zów natu­ral­nych w gospo­dar­stwach. Rol­ni­cy poko­nu­ją coraz to więk­sze odle­gło­ści mię­dzy miej­scem skła­do­wa­nia gno­jów­ki i gno­jo­wi­cy i miej­scem jej roz­le­wa­nia, a to kosz­tu­je. Czy wiesz, ile cza­su Two­je maszy­ny spę­dza­ją na dro­gach? Jak moż­na szyb­ko i łatwo udo­ku­men­to­wać czas prze­jaz­du, pra­cy lub prze­sto­ju? Nasz sys­tem 365Active poma­ga rol­ni­kom lepiej spraw­dzać te kwe­stie i wywią­zy­wać się z obo­wiąz­ku dokumentacji.

Jeśli nawo­zisz na swo­ich polach nawo­zem płyn­nym, możesz wyko­rzy­stać sys­tem 365Active do reje­stro­wa­nia prze­jaz­dów do i z punk­tów czer­pa­nia gno­jów­ki i gno­jo­wi­cy. Ozna­cza to, że zasto­so­wa­na daw­ka może zostać dokład­nie udo­ku­men­to­wa­na. Zaraz po uru­cho­mie­niu maszy­ny kie­row­ca nie musi już mar­twić się o doku­men­ta­cję i może cał­ko­wi­cie skon­cen­tro­wać się na swo­jej pracy.

Sposób działania 365Active
Reje­stra­cja za darmo.

Sys­tem 365Active auto­ma­tycz­nie doku­men­tu­je czyn­no­ści, któ­re dostar­cza­ne są do por­ta­lu 365FarmNet w for­mie doku­men­ta­cji tym­cza­so­wej. Przy tym reje­stro­wa­ne są dane doty­czą­ce pola, cza­su pra­cy i prze­sto­ju, maszyn, ludzi i m.in. tak­że zasto­so­wa­nych dawek.

Co jest potrzeb­ne, aby móc korzy­stać z sys­te­mu 365Active?

  1. Apli­ka­cja 365Active
  2. 365ActiveBox
  3. Moduł Acti­ve­Doc

Acti­ve­Doc jest dodat­ko­wym płat­nym modu­łem, któ­ry prze­cho­wu­je Two­je dane przez czas prze­kra­cza­ją­cy 24 godzi­ny i dostar­cza do por­ta­lu pro­po­zy­cje księ­go­wa­nia. Sys­tem 365Active nie prze­cho­wu­je zapi­sa­nych danych maszy­no­wych przez dłuż­szy czas.

Sposób działania 365Active

Zale­ty „Acti­ve­Doc”

Moduł „Acti­ve­Doc” posia­da wie­le zalet. Poni­żej wymie­nio­no kil­ka z nich:

  • Dzię­ki zauto­ma­ty­zo­wa­nej doku­men­ta­cji moż­na szcze­gó­ło­wo spraw­dzić czyn­no­ści, któ­re sta­no­wią war­to­ścio­wą bazę danych.
  • Reje­stra­cja cza­su pra­cy, posto­ju i prze­jaz­du uka­zu­je poten­cjał eko­no­micz­ny wyko­rzy­sta­nia maszyn.
  • Pro­po­zy­cje ewi­den­cji doty­czą­ce upraw, nawo­że­nia, sie­wu i środ­ków ochro­ny roślin prze­sy­ła­ne są do por­ta­lu na Two­je kon­to 365FarmNet.

Zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem istot­ne jest ogra­ni­cze­nie strat azo­tu w for­mie gazo­wej poprzez jak naj­szyb­sze wymie­sza­nie nawo­zu z glebą.
W tym przy­pad­ku wyko­rzy­sta­nie Sys­te­mu to korzyść, ponie­waż dzię­ki sys­te­mo­wi moż­na reje­stro­wać czyn­no­ści tak­że innych maszyn.

Wypró­buj i zamów onli­ne 365ActiveBox’y już dziś