Zło­ty Żuraw ponow­nie wylą­do­wał w 365FarmNet

Podczas tego­rocz­nych Cen­tral­nych Tar­gów Rol­ni­czych w Nada­rzy­nie, jak co roku, przy­zna­ne zosta­ły Zło­te Żura­wie Rol­nic­twa – nagro­da dla wyróż­nia­ją­cych się pro­duk­tów i roz­wią­zań pre­zen­to­wa­nych przez wystaw­ców pod­czas CTR.

To już kolej­ne tar­gi, na któ­rych jury kon­kur­so­we doce­ni­ło nasze sta­ra­nia oraz sys­tem Data Con­nect. I nie ma się co dzi­wić – chy­ba po raz pierw­szy w histo­rii klu­czo­wi w bran­ży pro­du­cen­ci maszyn rol­ni­czych oraz 365FarmNet, jako wio­dą­cy dostaw­ca opro­gra­mo­wa­nia do zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem połą­czy­li się, aby jesz­cze bar­dziej wspie­rać rol­ni­ków i uła­twiać im pra­cę w gospodarstwie.

Data Con­nect to w wol­nym tłu­ma­cze­niu połą­cze­nie danych. Gene­ral­nie cho­dzi o udo­stęp­nie­nie pew­nych infor­ma­cji logi­stycz­nych pomię­dzy maszy­na­mi – rol­nik zazwy­czaj w swo­im gospo­dar­stwie ma maszy­ny róż­nych pro­du­cen­tów, a infor­ma­cje o każ­dej maszy­nie były dostęp­ne tyl­ko w sys­te­mie kon­kret­ne­go pro­du­cen­ta. Teraz jed­nak dzię­ki Data Con­nect rol­ni­cy będą mie­li moż­li­wość obser­wa­cji swo­jej całej flo­ty i wglą­du do danych o poło­że­niu maszy­ny, jej sta­tu­sie, pręd­ko­ści jaz­dy oraz pozio­mie pali­wa w jed­nym, wybra­nym sys­te­mie. Czy­li np. maszy­ny CLA­AS sta­ją się dostęp­ne w por­ta­lu Ope­ra­tions Cen­ter John Deere, maszy­ny CASE IH, New Hol­land, Steyr będą widocz­ne w por­ta­lach CLA­AS TELE­MA­TICS, 365FarmNet oraz Ope­ra­tions Cen­ter John Deere i na odwrót.

Sposób działania 365Active