CLA­AS Crop View.

Szyb­ciej zauwa­żaj róż­ni­ce w wege­ta­cji roślin.

Wypró­buj za dar­mo

Moduł – CLA­AS Crop View

Dzię­ki modu­ło­wi CLA­AS Crop View możesz szyb­ko i łatwo okre­ślić róż­ni­ce wege­ta­cyj­ne na Two­ich polach i na ich pod­sta­wie two­rzyć mapy apli­ka­cji. Moduł zapew­nia bar­dzo szyb­kie prze­twa­rza­nie danych sate­li­tar­nych, a pra­ca z nim odby­wa się w spo­sób intu­icyj­ny. Apli­ka­cja prze­twa­rza sate­li­tar­ne dane źró­dło­we (sate­li­ty Sentinel‑2 Euro­pej­skiej Agen­cji Kosmicz­nej) w celu uzy­ska­nia istot­nych infor­ma­cji o sta­nie upra­wia­nych roślin.

W ten spo­sób rol­ni­cy otrzy­mu­ją znacz­ne wspar­cie w podej­mo­wa­niu decy­zji doty­czą­cych zasto­so­wań środ­ków na poszcze­gól­nych czę­ściach swo­ich pól. Dzię­ki inte­gra­cji z sys­te­mem 365FarmNet możesz prze­glą­dać zdję­cia sate­li­tar­ne swo­ich poszcze­gól­nych pól.

Prze­gląd pod­sta­wo­wych funk­cji

 • Mapa apli­ka­cyj­na: Two­rze­nie i eks­port mapy apli­ka­cyj­nej dla mate­ria­łu siew­ne­go i nawo­zu (ISO XML lub SHP)
 • Mapa sta­nu wege­ta­cji roślin: Roz­po­zna­wa­nie róż­nic sta­nu wege­ta­cji roślin w obrę­bie jed­ne­go pola
 • Porów­na­nie pól: Two­rze­nie ran­kin­gów pól z jed­na­ko­wą upra­wą np. w celu okre­śle­nia kolej­no­ści zbio­ru
CLAAS Crop View

Moduł CLA­AS Crop View ofe­ru­je:

Zdjęcia ekranu CLAAS Crop View
 • Wpro­wa­dze­nie do rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go poprzez pro­ste i intu­icyj­ne wyko­rzy­sta­nie prze­two­rzo­nych, aktu­al­nych i histo­rycz­nych danych sate­li­tar­nych
 • Fil­tro­wa­nie danych doty­czą­cych pól moż­li­we jest zarów­no w for­mie gra­ficz­nej jak i tabe­la­rycz­nej w zależ­no­ści od nume­ru pola, nazwy pola, gospo­dar­stwa i gatun­ku rośli­ny
 • Moni­to­ro­wa­nie nie­mal w cza­sie rze­czy­wi­stym wege­ta­cji w gra­ni­cach pola pozwa­la dostrzec od razu róż­ni­ce w wege­ta­cji
 • Pro­ste wyszu­ki­wa­nie dostęp­nych optycz­nych danych sate­li­tar­nych dla aktu­al­nie wyświe­tla­nej loka­li­za­cji za pomo­cą kalen­da­rza (dostęp­ne na całym świe­cie)
 • Two­rze­nie map poten­cjal­ne­go plo­no­wa­nia (map z uśred­nio­ny­mi dany­mi z wie­lu lat) jako pod­sta­wy do opty­mal­ne­go pla­no­wa­nia prób­ki gle­by, sie­wu lub nawo­że­nia
 • Two­rze­nie map apli­ka­cji dla sie­wu i nawo­że­nia, któ­re moż­na eks­por­to­wać do for­ma­tu ISO-XML lub stan­dar­do­we­go for­ma­tu Sha­pe
 • Moż­li­we są porów­na­nia pól pod kątem uśred­nio­nych danych doty­czą­cych zmian w wege­ta­cji
 • Regu­lar­na aktu­ali­za­cja danych sate­li­tar­nych pozwa­la śle­dzić wzrost upraw, zwięk­sza­jąc tym samym pew­ność podej­mo­wa­nia decy­zji
 • Auto­ma­tycz­ne wykry­wa­nie chmur

Udo­stęp­nie­nie danych

Aby moż­na było korzy­stać z modu­łu part­ne­ra, wyma­ga­ne jest udo­stęp­nie­nie wymie­nio­nych poni­żej kate­go­rii danych. Udo­stęp­nia­jąc dane zga­dzam się na to, że poszcze­gól­ne dane z poda­nych kate­go­rii danych zosta­ną prze­ka­za­ne rów­nież dostaw­com modu­łów part­ner­skich, tak aby w modu­łach part­ner­skich mogły zostać odda­ne do dys­po­zy­cji żąda­ne funk­cjo­nal­no­ści.

 • Infor­ma­cje doty­czą­ce gospo­dar­stwa
 • Infor­ma­cje doty­czą­ce pól
 • Infor­ma­cje o upra­wia­nych rośli­nach
 • Infor­ma­cje o upra­wia­nych odmia­nach

Warun­ki testo­wa­nia

 • 10-dnio­wy bez­płat­ny okres prób­ny.
 • Faza testo­wa­nia koń­czy się auto­ma­tycz­nie, bez dal­szych zobo­wią­zań.
 • Moż­li­we jest, że w try­bie testo­wym moduł pra­cu­je z mniej­szą funk­cjo­nal­no­ścią niż w try­bie zaku­pio­nym.

Ceny

 • Mini­mal­na cena za moduł wyno­si 18,75 € net­to / mie­siąc dla gospo­dar­stwa do 50 ha.
 • Pro­gi ceno­we według licz­by hek­ta­rów gospo­dar­stwa: przy­kła­do­wo przy 100 ha cena wyno­si 31,25 € net­to / mie­siąc.

Warun­ki umo­wy

 • Mini­mal­ny okres użyt­ko­wa­nia wyno­si 1 mie­siąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su użyt­ko­wa­nia umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie na kolej­ny mie­siąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su użyt­ko­wa­nia umo­wa może zostać wypo­wie­dzia­na w każ­dej chwi­li ze skut­kiem na koniec aktu­al­ne­go mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go.
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez rezy­gna­cję z modu­łu w skle­pie inter­ne­to­wym 356FarmNet.
 • Roz­li­cze­nie nastę­pu­je razem z inny­mi zare­je­stro­wa­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu może ewen­tu­al­nie nastą­pić czę­ścio­we roz­li­cze­nie modu­łu, pro­por­cjo­nal­nie do cza­su użyt­ko­wa­nia.
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się na pod­sta­wie wiel­ko­ści użyt­ko­wej ist­nie­ją­cej na koniec mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go. Zmia­ny wiel­ko­ści użyt­ko­wej prze­kła­da­ją się na mie­sięcz­ną cenę modu­łu.

Uwa­ga:
Moduł CLA­AS Crop View jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech, Fran­cji, Austrii, Pol­sce i Szwaj­ca­rii.

Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rol­nych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łow­ko­wi­ce
Bernhard Kaindl

„Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiej­sza.“

Do wywia­du

Bern­hard Kaindl, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go i mle­czar­skie­go w Wac­kers­dorf
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawo­że­nie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubu­skim

Tak to dzia­ła

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfro­wym

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy insta­la­cji

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Wpro­wadź dane pod­sta­wo­we

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i doku­men­ta­cji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Poznaj modu­ły

Użyt­kuj 365FarmNet mobil­nie.

Dzię­ki naszym dar­mo­wym apli­ka­cjom rol­ni­czym możesz z dowol­ne­go miej­sca zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, upra­wa­mi lub sta­dem.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym klik­nię­ciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzy­ka.

Wypró­buj za dar­mo

To też może Cie­bie zain­te­re­so­wać

Obsłu­ga klien­ta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne roz­wią­za­nia

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem, upra­wa­mi czy sta­dem bydła.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne apli­ka­cje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rol­ni­czej.

Odkryj