Spo­rzą­dza­nie pla­nu nawo­że­nia azo­tem.

Teraz przy pomo­cy 365FarmNet możesz przy­go­to­wać plan nawo­że­nia szyb­ciej i łatwiej.

Załóż bez­płat­ne kon­to

Od 2018 roku obo­wią­zu­je Pro­gram dzia­łań mają­cych na celu zmniej­sze­nie zanie­czysz­cze­nia wód azo­ta­na­mi pocho­dzą­cy­mi ze źró­deł rol­ni­czych oraz zapo­bie­ga­nie dal­sze­mu zanie­czysz­cze­niu.

W związ­ku z tym wła­ści­cie­le gospo­darstw mają obo­wią­zek pro­wa­dze­nia doku­men­ta­cji zwią­za­nej z: ewi­den­cją nawo­że­nia nawo­za­mi zawie­ra­ją­cy­mi azot, zawie­ra­niem umów w przy­pad­ku prze­ka­zy­wa­nia nawo­zów natu­ral­nych, obli­cze­nia­mi mak­sy­mal­nych dawek azo­tu lub pro­wa­dze­nia pla­nów nawo­że­nia azo­tem.

Dzię­ki 365FarmNet dane o Two­ich polach możesz teraz łatwo wyeks­por­to­wać do pli­ku Excel i roz­po­cząć obli­cze­nia w „Apli­ka­cji do spo­rzą­dza­nia pla­nu nawo­że­nia azo­tem”, któ­ra zosta­ła udo­stęp­nio­na przez Cen­trum Doradz­twa Rol­ni­cze­go w Brwi­no­wie.

Ciągnik podczas nawożenia

Spo­rzą­dza­nie pla­nu nawo­że­nia przy pomo­cy wstęp­nie wypeł­nio­nej “Apli­ka­cji”

Krok 1: Zare­je­struj się w 365FarmNet i wpro­wadź dane pod­sta­wo­we.

Krok 2: W zakład­ce “Pla­no­wa­nie” wybierz ikon­kę „Nawo­że­nie”.

Krok 3: Zosta­nie pobra­ny wstęp­nie wypeł­nio­ny plik Excel zawie­ra­ją­cy dane o two­ich polach zapi­sa­nych w 365FarmNet tj.: nazwa dział­ki rol­nej, nr dział­ki ewi­den­cyj­nej, powierzch­nia, nazwa upra­wy.

Krok 4: Plik ZIP z wstęp­nie wypeł­nio­ną “Apli­ka­cją do spo­rzą­dza­nia pla­nu nawo­że­nia azo­tem” zapisz na dys­ku i wypeł­nij.

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Zesta­wie­nie ilo­ści skład­ni­ków odżyw­czych w zasto­so­wa­nym nawo­zie

Analiza składników pokarmowych

W każ­dej chwi­li możesz spo­rzą­dzić gra­ficz­ną ana­li­zę ilo­ści azo­tu, fos­fo­ra­nu, pota­su, magne­zu, siar­ki, boru oraz wap­nia w aktu­al­nie zasto­so­wa­nych nawo­zach.

Zesta­wie­nia mogą być gene­ro­wa­ne według gospo­darstw, plo­nów czy też pól.

Zare­je­struj się już teraz

Nawo­że­nie w gospo­dar­stwie z 365FarmNet pod kon­tro­lą

Opty­ma­li­za­cja zasto­so­wa­nia nawo­zów przy pomo­cy CLA­AS Crop View

Przy pomo­cy modu­łu CLA­AS Crop View możesz na pod­sta­wie zdjęć sate­li­tar­nych okre­ślić róż­ni­ce wege­ta­cyj­ne na Two­ich polach oraz zasto­so­wać zmien­ne daw­ko­wa­nie nawo­że­nia na poszcze­gól­nych polach. Skład­ni­ki pokar­mo­we zosta­ną dostar­czo­ne tam, gdzie ich ilość jest nie­wy­star­cza­ją­ca.

Wię­cej

Doku­men­tuj czyn­no­ści zwią­za­ne z nawo­że­niem przy pomo­cy 365Active

365Active to zauto­ma­ty­zo­wa­ny sys­tem do peł­nej reje­stra­cji cza­su pra­cy maszyn i doku­men­ta­cji w rol­nic­twie. Nadaj­ni­ki 365 Acti­ve Box auto­ma­tycz­nie reje­stru­ją wyko­ny­wa­ne czyn­no­ści, a następ­nie prze­sy­ła­ją te infor­ma­cje do por­ta­lu 365FarmNet.

Wię­cej
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rol­nych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łow­ko­wi­ce
Bernhard Kaindl

„Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiej­sza.“

Do wywia­du

Bern­hard Kaindl, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go i mle­czar­skie­go w Wac­kers­dorf
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawo­że­nie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubu­skim

Tak to dzia­ła

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfro­wym.

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy insta­la­cji.

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Wpro­wadź dane pod­sta­wo­we

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i doku­men­ta­cji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobil­nie.

Dzię­ki naszym dar­mo­wym apli­ka­cjom rol­ni­czym możesz z dowol­ne­go miej­sca zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, upra­wa­mi lub sta­dem.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym klik­nię­ciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzy­ka.

Załóż bez­płat­ne kon­to

To też może Cie­bie zain­te­re­so­wać

Obsłu­ga klien­ta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne roz­wią­za­nia

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem, upra­wa­mi czy sta­dem bydła.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne apli­ka­cje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rol­ni­czej.

Odkryj