Wymia­na danych z GEA Dairy­plan C21.

Wszyst­kie wskaź­ni­ki doty­czą­ce wydaj­no­ści mlecz­nej Two­je­go sta­da w sys­te­mie doju GEA Dairy­plan C21.

Zare­je­struj się

Doku­men­to­wa­nie wydaj­no­ści mlecz­nej w wymia­nie danych GEA Dairy­plan C21

Moduł Wymia­na danych z GEA Dairy­plan C21 ofe­ru­je opty­mal­ne uzu­peł­nie­nie dla modu­łu Hodow­la bydła mlecz­ne­go. Połą­cze­nie plat­for­my 365FarmNet i modu­łu Hodow­la bydła mlecz­ne­go z opro­gra­mo­wa­niem GEA Dairy­plan C21 umoż­li­wia wymia­nę danych doty­czą­cych wydaj­no­ści mlecz­nej mię­dzy pro­gra­ma­mi. Pozwa­la to upro­ścić doku­men­ta­cję i umoż­li­wia jej jed­no­ra­zo­we wprowadzenie.

Wska­zów­ka: moduł Wymia­na danych z GEA Dairy­plan C21 dzia­ła tyl­ko w połą­cze­niu z modu­łem Hodow­la bydła mlecznego.

Wymiana danych z GEA Dairyplan C21

Zakres funk­cji modu­łu Wymia­na danych z GEA Dairy­plan C21

Dashboard Wymiana danych z GEA Dairyplan C21
 • Prze­nie­sie­nie danych sta­da doty­czą­cych ilo­ści mle­ka i cza­su doje­nia z opro­gra­mo­wa­nia GEA Dairy­plan C21 na plat­for­mę 365FarmNet.
 • Moduł Hodow­la bydła mlecz­ne­go umoż­li­wia jed­no­ra­zo­we zare­je­stro­wa­nie wszyst­kich czyn­no­ści zwią­za­nych ze zwie­rzę­ta­mi. Do opro­gra­mo­wa­nia GEA Dairy­plan C21 moż­na prze­ka­zać istot­ne dane, jak cie­le­nie, inse­mi­na­cja, cią­ża czy numer trans­pon­de­ra lub grupy.
 • Następ­nie w modu­le Hodow­la bydła mlecz­ne­go moż­na prze­ana­li­zo­wać wydaj­ność mlecz­ną, a z pozio­mu pul­pi­tu zin­te­gro­wać wskaźniki.

Kon­tro­la pro­duk­cji mle­ka w wymia­nie danych z GEA Dairy­plan C21

Pla­no­wa­nie i moni­to­ro­wa­nie pro­duk­cji mle­ka. Sys­tem łączy te dane ze szcze­gó­ło­wy­mi infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi repro­duk­cji, kar­mie­nia i sta­nu zdro­wia. Umoż­li­wia to nie­ustan­ne moni­to­ro­wa­nie wydaj­no­ści mlecz­nej i kon­dy­cji każ­dej krowy.

Doje­nie – wszyst­kie dane doty­czą­ce ilo­ści mle­ka i cza­su doje­nia są reje­stro­wa­ne przez GEA Dairy­plan C21 i prze­ka­zy­wa­ne do modu­łu Hodow­la bydła mlecznego.

Repro­duk­cja – wszyst­kie dane doty­czą­ce repro­duk­cji (cie­le­nie, inse­mi­na­cja, cią­ża) są prze­ka­zy­wa­ne z modu­łu Hodow­la bydła mlecz­ne­go do opro­gra­mo­wa­nia GEA Dairy­plan C21.

Zrzut ekranu Wymiana danych z GEA Dairyplan C21

Udo­stęp­nie­nie danych

Aby móc korzy­stać z modu­łu part­ner­skie­go, koniecz­ne jest udo­stęp­nie­nie part­ne­ro­wi nastę­pu­ją­cych danych. Udo­stęp­nia­jąc dane, wyra­żasz zgo­dę na prze­sła­nie tych danych do dostaw­cy modu­łu part­ner­skie­go, aby ten ostat­ni mógł zapew­nić pożą­da­ne dzia­ła­nie tego modułu.

 • Infor­ma­cje o kon­cie (iden­ty­fi­ka­cja i położenie)
 • Oso­by
 • zamó­wio­ne modu­ły hodow­li bydła

Warun­ki testu

Ten moduł nie jest dostęp­ny do testowania.

Warun­ki umowy

 • Mini­mal­ny czas trwa­nia umo­wy 1 miesiąc
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go cza­su trwa­nia umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie za każ­dym razem o 1 miesiąc
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go cza­su trwa­nia umo­wa może w każ­dej chwi­li zostać wypo­wie­dzia­na ze skut­kiem na koniec bie­żą­ce­go okre­su rozliczeniowego
  Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez odwo­ła­nie zamó­wie­nia modu­łu onli­ne poprzez sklep 365FarmNet
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się wraz z inny­mi wybra­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu korzy­sta­nia ew. pro­por­cjo­nal­nie do cza­su korzy­sta­nia z modułu
 • Rachu­nek wysta­wia­ny jest ze sta­łą ceną za konto

Uwa­ga:

Moduł Wymia­na danych z GEA Dairy­plan C21 będzie dostęp­ny we Fran­cji i w Niem­czech naj­praw­do­po­dob­niej od wio­sny 2021.
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj