Wymia­na danych z DeLa­val Del­Pro™ — robot udojowy.

Sys­tem udo­jo­wy DeLa­val Del­Pro™ pozwa­la na moni­to­ro­wa­nie wydaj­no­ści mlecz­nej sta­da i wybra­nych krów.

Zare­je­struj się

Reje­stro­wa­nie wydaj­no­ści mlecz­nej z wymia­ną danych z sys­te­mem udo­jo­wym DeLa­val DelPro™

Doda­nie wymia­ny danych z robo­tem udo­jo­wym DeLa­val Del­Pro™ ma na celu posze­rze­nie zakre­su wyko­rzy­sta­nia modu­łu Hodow­la bydła mlecz­ne­go. Po połą­cze­niu modu­łu z plat­for­muy 365FarmNet z sys­te­mem udo­jo­wym DeLa­val Del­Pro™, dane doty­czą­ce wydaj­no­ści mlecz­nej są auto­ma­tycz­nie wymie­nia­ne mię­dzy sys­te­ma­mi. Znacz­nie upro­ści­ło to pra­cę i doku­men­ta­cję wszyst­kich zabiegów.

Wska­zów­ka:
Moduł Hodow­la bydła mlecz­ne­go sta­no­wi pod­sta­wę korzy­sta­nia z tego modułu.

Datenaustausch mit GEA Dairyplan C21

Zakres funk­cji modu­łu wymia­ny danych z robo­tem udo­jo­wym DeLa­val DelPro™

Milk Production Graph
 • Dane doty­czą­ce ilo­ści mle­ka, mle­ko­to­ku i cza­su doje­nia zosta­ją prze­ję­te z opro­gra­mo­wa­nia DeLa­val DelPro™.
 • Doku­men­tuj całą aktyw­ność Two­je­go sta­da jeden raz w modu­le Hodow­la bydła mlecz­ne­go. Infor­ma­cje doty­czą­ce cie­le­nia, inse­mi­na­cji, cią­ży oraz nume­ru trans­pon­de­ra i grup prze­ka­zy­wa­ne są do opro­gra­mo­wa­nia DeLa­val DelPro™.
 • Moż­li­wość połą­cze­nia danych doty­czą­cych wydaj­no­ści mlecz­nej z dany­mi z modu­łu Hodow­la bydła mlecz­ne­go i prze­pro­wa­dze­nia ana­liz. Istot­ne wskaź­ni­ki moż­na zin­te­gro­wać z pozio­mu pulpitu.

Moni­to­ro­wa­nie wydaj­no­ści mlecz­nej z wymia­ną danych z sys­te­mem udo­jo­wym DeLa­val DelPro™

Moni­to­ro­wa­nie wydaj­no­ści mlecz­nej sta­da i każ­dej kro­wy. Połą­cze­nie modu­łu Hodow­la bydła mlecz­ne­go 365FarmNet oraz modu­łu wymia­ny danych z sys­te­mem udo­jo­wym DeLa­val Del­Pro™ umoż­li­wia uzy­ska­nie szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat repro­duk­cji i sta­nu zdro­wia. Pozwa­la to upro­ścić doku­men­ta­cję i sta­no­wi rze­tel­ną pod­sta­wę przy podej­mo­wa­niu decyzji.

Doje­nie – sys­tem udo­jo­wy DeLa­val Del­Pro™ umoż­li­wia doku­men­to­wa­nie takich danych, jak ilość mle­ka, mle­ko­tok i czas doje­nia. Dane te są auto­ma­tycz­nie prze­ka­zy­wa­ne do modu­łu Hodow­la bydła mlecznego.

Repro­duk­cja – moduł Hodow­la bydła mlecz­ne­go prze­ka­zu­je wszyst­kie dane doty­czą­ce repro­duk­cji (cie­le­nie, inse­mi­na­cja, cią­ża) do opro­gra­mo­wa­nia udo­jo­we­go DeLa­val DelPro™.

Milk Meter Yield Alert

Udo­stęp­nie­nie danych

Aby móc korzy­stać z modu­łu part­ner­skie­go, koniecz­ne jest udo­stęp­nie­nie part­ne­ro­wi nastę­pu­ją­cych danych. Udo­stęp­nia­jąc dane, wyra­żasz zgo­dę na prze­sła­nie tych danych do dostaw­cy modu­łu part­ner­skie­go, aby ten ostat­ni mógł zapew­nić pożą­da­ne dzia­ła­nie tego modułu.

 • Infor­ma­cje o kon­cie (iden­ty­fi­ka­cja i położenie)
 • Oso­by
 • zamó­wio­ne modu­ły hodow­li bydła

Warun­ki testu

Ten moduł nie jest dostęp­ny do testowania.

Warun­ki umowy

 • Mini­mal­ny czas trwa­nia umo­wy 1 miesiąc
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go cza­su trwa­nia umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie za każ­dym razem o 1 miesiąc
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go cza­su trwa­nia umo­wa może w każ­dej chwi­li zostać wypo­wie­dzia­na ze skut­kiem na koniec bie­żą­ce­go okre­su rozliczeniowego
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez odwo­ła­nie zamó­wie­nia modu­łu onli­ne poprzez sklep 365FarmNet
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się wraz z inny­mi wybra­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu korzy­sta­nia ew. pro­por­cjo­nal­nie do cza­su korzy­sta­nia z modułu
 • Rachu­nek wysta­wia­ny jest ze sta­łą ceną za konto

Uwa­ga:
Moduł Wymia­na danych z DeLa­val Del­Pro™ — robot udo­jo­wy jest dostęp­ny tyl­ko w Fran­cji i w Niemczech.

Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj