Wymia­na danych z DeLa­val Del­Pro™ — hala udojowa.

Zin­te­gruj swo­je sta­no­wi­sko udo­jo­we w sys­te­mie zarzą­dza­nia sta­dem 365FarmNet.

Zare­je­struj się

Sta­no­wi­sko udo­jo­we DeLa­val Del­Pro™: Reje­struj wydaj­ność mlecz­ną w 365FarmNet

Moduł „Wymia­na danych z DeLa­val Del­Pro™ — hala udo­jo­wa” sta­no­wi opty­mal­ne uzu­peł­nie­nie zakre­su sto­so­wa­nia modu­łu „Hodow­la bydła mlecz­ne­go”. Moduł ten umoż­li­wia roz­sze­rze­nie sys­te­mu zarzą­dza­nia sta­dem 365FarmNet poprzez połą­cze­nie go ze sta­no­wi­skiem udo­jo­wym DeLa­val Del­Pro™. Zapew­nia to łatwiej­szą dokumentację.

Wska­zów­ka:
Moduł „Hodow­la bydła mlecz­ne­go” sta­no­wi pod­sta­wę do korzy­sta­nia z tego modułu.

Wymiana danych ze stanowiskiem udojowym DeLaval DelPro

Zakres zasto­so­wa­nia modu­łu „Wymia­na danych z DeLa­val Del­Pro™ — hala udojowa”

Milk production graph
 • Dane doty­czą­ce ilo­ści mle­ka, prze­pły­wu mle­ka i cza­su doje­nia zosta­ją prze­ję­te z opro­gra­mo­wa­nia DeLa­val DelPro™.
 • Moduł „Hodow­la bydła mlecz­ne­go” umoż­li­wia Ci reje­stro­wa­nie wszyst­kich danych doty­czą­cych zacho­wa­nia i sta­nu zwie­rząt w jed­nym sys­te­mie. Dane doty­czą­ce cie­le­nia, inse­mi­na­cji, cią­ży oraz nume­ru trans­pon­de­ra i gru­py są auto­ma­tycz­nie prze­ka­zy­wa­ne do opro­gra­mo­wa­nia DeLa­val DelPro™.
 • Następ­nie w modu­le „Hodow­la bydła mlecz­ne­go” moż­li­we jest doko­na­nie ana­li­zy wydaj­no­ści mlecz­nej i zin­te­gro­wa­nie wskaź­ni­ków na pulpicie.

Zarzą­dza­nie sta­dem ze sta­no­wi­skiem udo­jo­wym DeLa­val Del­Pro™ i 365FarmNet

Moni­to­ruj wydaj­ność mlecz­ną swo­je­go sta­da i każ­dej poje­dyn­czej kro­wy. Powią­za­nie modu­łu 365FarmNet „Hodow­la bydła mlecz­ne­go” z modu­łem „Wymia­na danych z DeLa­val Del­Pro™ — hala udo­jo­wa” pozwa­la na połą­cze­nie szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat repro­duk­cji i utrzy­ma­nia zdro­wia zwie­rząt. Uprasz­cza to doku­men­ta­cję i sta­no­wi solid­ną pod­sta­wę do podej­mo­wa­nia decyzji.

Doje­nie – sta­no­wi­sko udo­jo­we DeLa­val Del­Pro™ umoż­li­wia Ci doku­men­to­wa­nie danych na temat ilo­ści mle­ka, prze­pły­wu mle­ka i cza­su doje­nia. Dane te są auto­ma­tycz­nie prze­ka­zy­wa­ne do modu­łu 365FarmNet „Hodow­la bydła mlecznego”.

Repro­duk­cja – moduł „Hodow­la bydła mlecz­ne­go” prze­ka­zu­je wszyst­kie dane doty­czą­ce repro­duk­cji (cie­le­nie, inse­mi­na­cja, cią­ża) do opro­gra­mo­wa­nia sta­no­wi­ska udo­jo­we­go DeLa­val DelPro™.

Dashboard Milk production

Udo­stęp­nie­nie danych

Aby móc korzy­stać z modu­łu part­ner­skie­go, koniecz­ne jest udo­stęp­nie­nie part­ne­ro­wi nastę­pu­ją­cych danych. Udo­stęp­nia­jąc dane, wyra­żasz zgo­dę na prze­sła­nie tych danych do dostaw­cy modu­łu part­ner­skie­go, aby ten ostat­ni mógł zapew­nić pożą­da­ne dzia­ła­nie tego modułu.

 • Infor­ma­cje o kon­cie (iden­ty­fi­ka­cja i położenie)
 • Oso­by
 • zamó­wio­ne modu­ły hodow­li bydła

Warun­ki testu

Ten moduł nie jest dostęp­ny do testowania.

Warun­ki umowy

 • Mini­mal­ny czas trwa­nia umo­wy 1 miesiąc
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go cza­su trwa­nia umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie za każ­dym razem o 1 miesiąc
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go cza­su trwa­nia umo­wa może w każ­dej chwi­li zostać wypo­wie­dzia­na ze skut­kiem na koniec bie­żą­ce­go okre­su rozliczeniowego
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez odwo­ła­nie zamó­wie­nia modu­łu onli­ne poprzez sklep 365FarmNet
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się wraz z inny­mi wybra­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu korzy­sta­nia ew. pro­por­cjo­nal­nie do cza­su korzy­sta­nia z modułu
 • Rachu­nek wysta­wia­ny jest ze sta­łą ceną za konto

Uwa­ga:
Moduł Wymia­na danych z DeLa­val Del­Pro™ — hala udo­jo­wa jest dostęp­ny tyl­ko w Fran­cji i w Niemczech.

Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Bernhard Kaindl

„Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiejsza.“

Do wywia­du

Bern­hard Kaindl, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go i mle­czar­skie­go w Wackersdorf
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj