Asy­stent nawo­że­nia AMA­ZO­NE.

Pra­wi­dło­we usta­wie­nia roz­sie­wa­czy AMA­ZO­NE.

Załóż bez­płat­ne kon­to

Moduł – Ser­wis nawo­zo­wy roz­sie­wa­czy AMA­ZO­NE

Uni­kaj nie­po­trzeb­nych błę­dów i oszczę­dzaj czas. Moduł Ser­wis nawo­zo­wy roz­sie­wa­czy AMA­ZO­NE zapew­nia pra­wi­dło­we usta­wie­nia dla wszyst­kich popu­lar­nych roz­sie­wa­czy nawo­zów AMA­ZO­NE (ZA‑F, ZA‑X, ZA‑U, ZA‑M, ZA‑M Ultra, ZA‑V, ZG‑B, ZG‑B Ultra). Sprawdź jakie to przej­rzy­ste, nie­skom­pli­ko­wa­ne i dokład­ne.

AMAZONE Düngeservice Logo

Moduł Ser­wis nawo­zo­wy roz­sie­wa­czy AMA­ZO­NE ofe­ru­je:

Zdjęcia ekranu Serwis nawozowy rozsiewaczy Amazone
 • Okre­śle­nie opty­mal­nych usta­wień w zależ­no­ści od: rodza­ju nawo­zu, daw­ki, sze­ro­ko­ści robo­czej i pręd­ko­ści jaz­dy
 • W jed­nym zapy­ta­niu moż­na utwo­rzyć zale­ce­nia usta­wień doty­czą­ce wie­lu pól z róż­ny­mi daw­ka­mi nawo­że­nia
 • Dru­ko­wa­nie zale­ca­nych usta­wień i zadań z modu­łu Pla­no­wa­nie, któ­re mogą być potem wyko­rzy­sta­ne bez­po­śred­nio na polu
 • Auto­ma­tycz­ne dostar­cza­nie infor­ma­cji o sze­ro­ko­ści robo­czej i pręd­ko­ści jaz­dy, któ­re są pobie­ra­ne z Two­ich danych pod­sta­wo­wych oraz dane o nawo­zach i ich ilo­ści, któ­re pocho­dzą z modu­łu Pla­no­wa­nie

Warun­ki testo­wa­nia

 • 10-dnio­wy bez­płat­ny okres prób­ny.
 • Faza testo­wa­nia koń­czy się auto­ma­tycz­nie, bez dal­szych zobo­wią­zań.
 • Nie­ogra­ni­czo­na funk­cjo­nal­ność w okre­sie prób­nym.

Ceny

 • Mini­mal­na cena za moduł wyno­si 0,50 € net­to / mie­siąc dla gospo­dar­stwa do 50 ha.
 • Pro­gi ceno­we według licz­by hek­ta­rów gospo­dar­stwa: przy­kła­do­wo przy 100 ha cena wyno­si 0,83 € net­to / mie­siąc (Kal­ku­la­tor cen).

Warun­ki umo­wy

 • Moduł Ser­wis nawo­zo­wy roz­sie­wa­czy AMA­ZO­NE jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech, Fran­cji, Austrii i Pol­sce.
 • Mini­mal­ny okres użyt­ko­wa­nia wyno­si 1 mie­siąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su użyt­ko­wa­nia umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie na kolej­ny mie­siąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su użyt­ko­wa­nia umo­wa może zostać wypo­wie­dzia­na w każ­dej chwi­li ze skut­kiem na koniec aktu­al­ne­go mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go.
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez rezy­gna­cję z modu­łu w skle­pie inter­ne­to­wym 356FarmNet.
 • Roz­li­cze­nie nastę­pu­je razem z inny­mi zare­je­stro­wa­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu może ewen­tu­al­nie nastą­pić czę­ścio­we roz­li­cze­nie modu­łu, pro­por­cjo­nal­nie do cza­su użyt­ko­wa­nia.
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się na pod­sta­wie wiel­ko­ści użyt­ko­wej ist­nie­ją­cej na koniec mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go. Zmia­ny wiel­ko­ści użyt­ko­wej prze­kła­da­ją się na mie­sięcz­ną cenę modu­łu.

Wska­zów­ka od AMA­ZO­NE:

Zwra­ca­my uwa­gę, że indy­wi­du­al­ne para­me­try nawo­zu mają duży wpływ na sze­ro­kość i ilość wysie­wu. Dla­te­go war­to­ści poda­ne w tabe­li wysie­wu mogą być jedy­nie war­to­ścia­mi orien­ta­cyj­ny­mi.

Para­me­try roz­sie­wu nawo­zu zale­żą od:

 • róż­nic w wła­ści­wo­ściach fizycz­nych (cię­żar wła­ści­wy, gra­nu­la­cja, struk­tu­ra powierzch­ni gra­nu­li itp.) rów­nież w przy­pad­ku tego same­go pro­du­cen­ta i rodza­ju nawo­zu
 • róż­nych jako­ści nawo­zu, spo­wo­do­wa­nych warun­ka­mi pogo­do­wy­mi i/lub warun­ka­mi prze­cho­wy­wa­nia

Nie może­my zagwa­ran­to­wać, że nawóz, nawet o tej samej nazwie i od tego same­go pro­du­cen­ta, będzie miał takie same para­me­try roz­sie­wu jak ten okre­ślo­ny w tabe­li nawo­zów. Zale­ca­ne usta­wie­nia sze­ro­ko­ści roz­sie­wu odno­szą się wyłącz­nie do roz­kła­du masy, a nie do roz­kła­du skład­ni­ków odżyw­czych (doty­czy to szcze­gól­nie nawo­zów wie­lo­skład­ni­ko­wych). Rosz­cze­nia o odszko­do­wa­nie za szko­dy są wyklu­czo­ne.

Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rol­nych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łow­ko­wi­ce
Bernhard Kaindl

„Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiej­sza.“

Do wywia­du

Bern­hard Kaindl, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go i mle­czar­skie­go w Wac­kers­dorf
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawo­że­nie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubu­skim

Tak to dzia­ła

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfro­wym

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy insta­la­cji.

Załóż bez­płat­ne kon­to

Wpro­wadź dane pod­sta­wo­we

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i doku­men­ta­cji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobil­nie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym apli­ka­cjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym klik­nię­ciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzy­ka.

Załóż bez­płat­ne kon­to

To też może Cie­bie zain­te­re­so­wać

Obsłu­ga klien­ta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne roz­wią­za­nia

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy upra­wa­mi.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne apli­ka­cje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rol­ni­czej.

Odkryj