Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian.

Wygod­ne two­rze­nie pla­nu i jego wizu­ali­za­cja.

Załóż bez­płat­ne kon­to

Moduł – Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian

Dobre pla­no­wa­nie upraw sta­no­wi poło­wę suk­ce­su. Nasze opro­gra­mo­wa­nie umoż­li­wia wyge­ne­ro­wa­nie szyb­kie­go prze­glą­du upraw. Moduł Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian zapew­nia kon­tro­lę nad wszyst­ki­mi użyt­ka­mi rol­ny­mi wraz z upra­wia­ny­mi na nich rośli­na­mi i ich odmia­na­mi. W bar­dzo pro­sty spo­sób możesz prze­pro­wa­dzać zmia­ny, któ­re sta­ją się natych­miast widocz­ne, gdy zmie­nia­ją się warun­ki upraw lub zade­kla­ro­wa­ne wiel­ko­ści cał­ko­wi­te zbio­rów.

Dzię­ki temu możesz szyb­ko i spraw­nie kon­tro­lo­wać i dopa­so­wy­wać udział poszcze­gól­nych roślin w struk­tu­rze upraw oraz uwzględ­nić upra­wy kon­trak­to­we. Pre­cy­zyj­ne pla­no­wa­nie uła­twia osią­gnię­cie wła­ści­wej struk­tu­ry upraw. Redu­ku­je nie­zbęd­ny czas pra­cy poświę­ca­ny na ukła­da­nie pla­nu oraz poma­ga w wypeł­nia­niu rosną­cych zobo­wią­zań upra­wo­wych.

Planowanie płodozmianu i odmian

Moduł Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian ofe­ru­je:

Zdjęcia ekranu Planowanie płodozmianu i odmian
 • Śle­dze­nie następ­stwa roślin
 • Wygod­ne pla­no­wa­nie upraw roślin dla róż­nych lat zbio­rów
 • Zin­te­gro­wa­ny wymóg prak­tyk zazie­le­nia­nia
 • Auto­ma­tycz­ne obli­cza­nie zapo­trze­bo­wa­nia na ilość mate­ria­łu siew­ne­go

Warun­ki testo­wa­nia

 • 10-dnio­wy bez­płat­ny okres prób­ny.
 • Faza testo­wa­nia koń­czy się auto­ma­tycz­nie, bez dal­szych zobo­wią­zań.
 • Nie­ogra­ni­czo­na funk­cjo­nal­ność w okre­sie prób­nym.

Ceny

 • 10-dnio­wy bez­płat­ny okres prób­ny.
 • Faza testo­wa­nia koń­czy się auto­ma­tycz­nie, bez dal­szych zobo­wią­zań.
 • Nie­ogra­ni­czo­na funk­cjo­nal­ność w okre­sie prób­nym.

Warun­ki umo­wy

 • Mini­mal­ny okres  użyt­ko­wa­nia wyno­si 1 mie­siąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su  użyt­ko­wa­nia umo­wa  prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie na kolej­ny mie­siąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su  użyt­ko­wa­nia umo­wa  może zostać  wypo­wie­dzia­na w każ­dej chwi­li ze skut­kiem na koniec aktu­al­ne­go mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go.
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez rezy­gna­cję z modu­łu w skle­pie inter­ne­to­wym 356FarmNet.
 • Roz­li­cze­nie nastę­pu­je razem  z inny­mi zare­je­stro­wa­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu może ewen­tu­al­nie nastą­pić czę­ścio­we roz­li­cze­nie modu­łu, pro­por­cjo­nal­nie do cza­su użyt­ko­wa­nia.
 • Roz­li­cze­nie odby­wa  się na pod­sta­wie wiel­ko­ści użyt­ko­wej ist­nie­ją­cej na koniec mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go. Zmia­ny wiel­ko­ści użyt­ko­wej prze­kła­da­ją się na mie­sięcz­ną cenę modu­łu.

Uwa­ga:
Moduł Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech, Fran­cji, Austrii i Pol­sce.

Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rol­nych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łow­ko­wi­ce
Bernhard Kaindl

„Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiej­sza.“

Do wywia­du

Bern­hard Kaindl, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go i mle­czar­skie­go w Wac­kers­dorf
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawo­że­nie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubu­skim

Tak to dzia­ła

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfro­wym

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy insta­la­cji.

Załóż bez­płat­ne kon­to

Wpro­wadź dane pod­sta­wo­we

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i doku­men­ta­cji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobil­nie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym apli­ka­cjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym klik­nię­ciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzy­ka.

Załóż bez­płat­ne kon­to

To też może Cie­bie zain­te­re­so­wać

Obsłu­ga klien­ta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne roz­wią­za­nia

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy upra­wa­mi.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne apli­ka­cje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rol­ni­czej.

Odkryj