Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian.

Wygod­ne two­rze­nie pla­nu i jego wizualizacja.

Załóż bez­płat­ne konto

Two­rze­nie pło­do­zmia­nu w upra­wie roli za pomo­cą modu­łu Pla­no­wa­nia pło­do­zmia­nu i odmian

Dzię­ki modu­ło­wi Pla­no­wa­nia pło­do­zmia­nu i odmian możesz moni­to­ro­wać w modu­le Upra­wa roślin upra­wy i odmia­ny na swo­ich polach i w pro­sty spo­sób pla­no­wać pło­do­zmian. Zysku­jesz natych­mia­sto­wy pod­gląd zmian w pro­por­cjach upraw przy zmia­nach w pło­do­zmia­nie lub pod­gląd róż­ni­cy całe­go plonu.

Pre­cy­zyj­ne pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu oraz dobór odmian umoż­li­wia efek­tyw­ną upra­wę roślin i pozwa­la speł­niać wymo­gi cross compliance.

Planowanie płodozmianu i odmian

Zakres sto­so­wa­nia modu­łu Pla­no­wa­nia pło­do­zmia­nu i odmian

Zdjęcia ekranu Planowanie płodozmianu i odmian
 • Korzy­sta­nie z modu­łu jest intu­icyj­ne i pozwa­la na szyb­ki prze­gląd płodozmianu.
 • Wygod­ne pla­no­wa­nie upraw i odmian w pło­do­zmia­nie na róż­ne lata zbiorów.
 • Kon­tro­la eko­lo­gicz­no­ści (gre­ening check) w ramach wymo­gów cross com­plian­ce jest zin­te­gro­wa­na z modułem.
 • Auto­ma­tycz­ne obli­cza­nie zapo­trze­bo­wa­nia na mate­riał siew­ny umoż­li­wia pre­cy­zyj­ne pla­no­wa­nie ilo­ści wysie­wu w ramach płodozmianu.

Two­rze­nie pło­do­zmia­nu i okre­śla­nie odmian za pomo­cą modu­łu Pla­no­wa­nia pło­do­zmia­nu i odmian

Pło­do­zmian powi­nien w ramach pro­wa­dze­nia gospo­dar­stwa speł­niać jed­no­cze­śnie wymo­gi zarów­no eko­no­micz­ne, jak i te doty­czą­ce pro­duk­cji rol­nej i roślin­nej. Ze wzglę­du na zmie­nia­ją­ce się warun­ki natu­ral­ne i eko­no­micz­ne zawsze nie­zbęd­ne są zmia­ny w pla­no­wa­niu. Dla­te­go, aby prze­ciw­dzia­łać tym zmia­nom, zale­ca się dłu­go­ter­mi­no­wy pło­do­zmian o mak­sy­mal­nej ela­stycz­no­ści. Moduł Pla­no­wa­nia pło­do­zmia­nu i odmian pozwa­la na dłu­go­ter­mi­no­we pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i wpro­wa­dza­nie nie­zbęd­nych mody­fi­ka­cji. W pro­gra­mie dostęp­na jest rów­nież funk­cja pod­glą­du zmian w pło­do­zmia­nie oraz moż­li­wość obli­cza­nia cał­ko­wi­tej wiel­ko­ści plonu.

Siew — okre­śla­nie upraw i odmian w swo­im pło­do­zmia­nie i obli­cza­nie potrzeb­nej ilo­ści mate­ria­łu siewnego.

Zbio­ry — porów­naj plon cał­ko­wi­ty obli­czo­ny za pomo­cą modu­łu Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu z plo­nem rzeczywistym.

Zdjęcia ekranu Planowanie płodozmianu i odmian

Warun­ki testowania

 • 10-dnio­wy bez­płat­ny okres próbny.
 • Faza testo­wa­nia koń­czy się auto­ma­tycz­nie, bez dal­szych zobowiązań.
 • Nie­ogra­ni­czo­na funk­cjo­nal­ność w okre­sie próbnym.

Ceny

 • 10-dnio­wy bez­płat­ny okres próbny.
 • Faza testo­wa­nia koń­czy się auto­ma­tycz­nie, bez dal­szych zobowiązań.
 • Nie­ogra­ni­czo­na funk­cjo­nal­ność w okre­sie próbnym.

Warun­ki umowy

 • Mini­mal­ny okres  użyt­ko­wa­nia wyno­si 1 miesiąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su  użyt­ko­wa­nia umo­wa  prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie na kolej­ny miesiąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su  użyt­ko­wa­nia umo­wa  może zostać  wypo­wie­dzia­na w każ­dej chwi­li ze skut­kiem na koniec aktu­al­ne­go mie­sią­ca rozliczeniowego.
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez rezy­gna­cję z modu­łu w skle­pie inter­ne­to­wym 356FarmNet.
 • Roz­li­cze­nie nastę­pu­je razem  z inny­mi zare­je­stro­wa­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu może ewen­tu­al­nie nastą­pić czę­ścio­we roz­li­cze­nie modu­łu, pro­por­cjo­nal­nie do cza­su użytkowania.
 • Roz­li­cze­nie odby­wa  się na pod­sta­wie wiel­ko­ści użyt­ko­wej ist­nie­ją­cej na koniec mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go. Zmia­ny wiel­ko­ści użyt­ko­wej prze­kła­da­ją się na mie­sięcz­ną cenę modułu.

Uwa­ga:
Moduł Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech, Fran­cji, Austrii i Polsce.

Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne
Kamil Pysiak

„Wyko­rzy­sta­nie peł­ne­go poten­cja­łu mojej maszy­ny jest dla mnie bar­dzo waż­ne. Korzy­sta­jąc z modu­łu 365FarmNet Crop View, mogę sto­so­wać zmien­ne daw­ko­wa­nie nawozów
czy środ­ków ochro­ny roślin. Oszczę­dzam nie tyl­ko pie­nią­dze, ale rów­nież uzy­sku­ję naj­lep­szą jakość moich zabie­gów, a dzię­ki temu final­nie bar­dzo dobry plon.“

Do wywia­du

Kamil Pysiak, Rol­nik
Karol Michalczuk

„Apli­ka­cja mobil­na 365Crop pozwa­la mi doku­men­to­wać wyko­ny­wa­ne pra­ce bez­po­śred­nio z ciągnika.“

Do wywia­du

Karol Michal­czuk
Mateusz Cisłak

„Crop View to apli­ka­cja, dzię­ki kto­rej może­my zro­bić mapy apli­ka­cyj­ne na pod­sta­wie map sate­li­tar­nych i nawo­zić pre­cy­zyj­nie pola w zależ­no­ści od zawar­to­ści bio­ma­sy w rośli­nie. Pozwa­la mi to uzy­skać oszczęd­no­ści, dzię­ki zmien­ne­mu daw­ko­wa­niu, czy­li sto­so­wa­niu na lek­kiej zie­mi mniej­szej daw­ki, a na cięż­kiej więk­szej daw­ki nawo­zu, ale rów­nież mate­ria­łu siewnego.“

Do wywia­du

Mate­usz Cisłak, Przed­się­bior­ca Rolny
Michał Konat

„Dzię­ki auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji 365Active Sys­tem dokład­nie wie­my, ile cza­su zaję­ła nam pra­ca, jak dłu­go trwa­ły prze­jaz­dy maszyn, jak dużo środ­ków czy mate­ria­łu siew­ne­go zuży­to, a przede wszyst­kim widzi­my dokład­nie kosz­ty naszej pro­duk­cji. To pozwa­la nam je zop­ty­ma­li­zo­wać, a dzię­ki temu – zaosz­czę­dzić czas i pieniądze.“

Do wywia­du

Michał Konat, Przed­się­bior­ca Rolny
Paweł Kociok

„Z pro­gra­mu 365FarmNet korzy­stam już od 4 lat. Na począt­ku tyl­ko z wer­sji prze­glą­dar­ko­wej, obec­nie uży­wam rów­nież apli­ka­cji 365Crop, co uła­twia mi pra­cę – doku­men­tu­ję wszyst­kie zabie­gi na bie­żą­co, z ciągnika.“

Do wywia­du

Paweł Kociok
Piotr Majdański

„Sto­su­jąc mapy apli­ka­cyj­ne wyge­ne­ro­wa­ne w modu­le Crop View, ogra­ni­czy­li­śmy nakła­dy, co dało nam oszczęd­no­ści pie­nię­dzy i mate­ria­łu w posta­ci RSM.“

Do wywia­du

Piotr Maj­dań­ski, Gospo­dar­stwo Hen­ryk Malec
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj