Maga­zyn.

Cyfro­wo zarzą­dzaj zasobami.

Załóż bez­płat­ne konto

Zarzą­dzaj swo­imi zaso­ba­mi maga­zy­no­wy­mi z modu­łem Magazyn

Uprość zarzą­dza­nie swo­imi zaso­ba­mi maga­zy­no­wy­mi z modu­łem Maga­zyn. Dane doty­czą­ce zaso­bów maga­zy­no­wych, takie jak zaku­py środ­ków ochro­ny roślin, któ­re reje­stru­jesz na plat­for­mie 365FarmNet, są auto­ma­tycz­nie porów­ny­wa­ne z Two­imi zaso­ba­mi maga­zy­no­wy­mi. Dzię­ki temu moż­li­we jest zarzą­dza­nie i moni­to­ro­wa­nie wszyst­kich zaso­bów pod wzglę­dem ilo­ści i war­to­ści, a zaku­py lub sprze­daż są bez­po­śred­nio rejestrowane.

Magazyn

Zakres zasto­so­wa­nia modu­łu Magazyn:

Magazyn Stany magazynowe
 • Zarzą­dzaj i moni­to­ruj swo­je zaso­by maga­zy­no­we pod wzglę­dem ilo­ści i wartości.
 • Korzy­staj z auto­ma­tycz­ne­go porów­ny­wa­nia Two­ich zaso­bów maga­zy­no­wych pod­czas księ­go­wa­nia środ­ków lub przychodów.
 • Reje­struj zaku­py i sprze­daż bezpośrednio.

Auto­ma­tycz­nie zarzą­dzaj zaso­ba­mi maga­zy­no­wy­mi z modu­łem Magazyn

Miej sta­łą kon­tro­lę nad swo­imi zaso­ba­mi maga­zy­no­wy­mi. Z modu­łem Maga­zyn zaso­by po prze­pro­wa­dzo­nych pro­ce­sach robo­czych są porów­ny­wa­ne i dosto­so­wy­wa­ne do udo­ku­men­to­wa­nych środ­ków i ilości.

Wysiew, nawo­że­nie, ochro­na roślin – Zapi­suj swo­je zaku­py mate­ria­łu siew­ne­go i sta­le kon­tro­luj zaso­by maga­zy­no­we dzię­ki auto­ma­tycz­ne­mu dosto­so­wy­wa­niu ilo­ści po prze­pro­wa­dzo­nych czynnościach.

Magazyn Lista przyjęć wydań

Warun­ki testowania

 • 10-dnio­wy bez­płat­ny okres próbny
 • Faza testo­wa­nia koń­czy się auto­ma­tycz­nie, bez dal­szych zobowiązań
 • Nie­ogra­ni­czo­na funk­cjo­nal­ność w okre­sie próbnym

Ceny

 • Mini­mal­na cena za moduł wyno­si 0,60 EUR/miesiąc przy 50 ha powierzch­ni łącz­nej bez VAT.
 • W ten spo­sób moż­na uży­wać modu­łu dla 50 ha
 • Próg ceno­wy wg licz­by ha gospo­dar­stwa (Kal­ku­la­tor ceny)
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się wraz z inny­mi wybra­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu korzy­sta­nia ew. pro­por­cjo­nal­nie do cza­su korzy­sta­nia z modułu

Warun­ki umowy

 • Mini­mal­ny czas trwa­nia umo­wy 1 miesiąc
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go cza­su trwa­nia umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie za każ­dym razem o 1 miesiąc
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go cza­su trwa­nia umo­wa może w każ­dej chwi­li zostać wypo­wie­dzia­na ze skut­kiem na koniec bie­żą­ce­go okre­su rozliczeniowego
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez odwo­ła­nie zamó­wie­nia modu­łu onli­ne poprzez sklep 365FarmNet
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się wraz z inny­mi wybra­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu korzy­sta­nia ew. pro­por­cjo­nal­nie do cza­su korzy­sta­nia z modułu
 • Roz­li­cze­nie nastę­pu­je na pod­sta­wie wiel­ko­ści użyt­ko­wej na koniec okre­su roz­li­cze­nio­we­go. Zmia­ny wiel­ko­ści użyt­ko­wej prze­kła­da­ją się na mie­sięcz­ną cenę modułu

Uwa­ga:
Moduł Maga­zyn jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech, Fran­cji, Austrii i Polsce.

Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj