Hodow­la bydła mlecznego.

Wszyst­kie infor­ma­cje o Two­im sta­dzie w jed­nym miejscu.

Zare­je­struj się

Doku­men­to­wa­nie wszyst­kich czyn­no­ści doty­czą­cych sta­da dzię­ki modu­ło­wi Hodow­la bydła mlecznego

Uprosz­cze­nie zarzą­dza­nia sta­dem w opar­ciu o moduł 365FarmNet Hodow­la bydła mlecz­ne­go. Szyb­kie i łatwe zarzą­dza­nie oraz ana­li­zo­wa­nie wszyst­kich czyn­no­ści doty­czą­cych sta­da. Jed­no­cze­sne speł­nie­nie wymo­gów wza­jem­nej zgod­no­ści w zakre­sie iden­ty­fi­ka­cji zwie­rząt i wszyst­kich czyn­no­ści zwią­za­nych ze zwie­rzę­ta­mi. Na pul­pi­cie moż­na wyświe­tlać wszyst­kie klu­czo­we dane doty­czą­ce sta­da bydła mlecz­ne­go. Moż­li­wość dowol­ne­go wybo­ru wido­ku pozwa­la szyb­ko zorien­to­wać się we wszyst­kich zmia­nach i wyda­rze­niach, od repro­duk­cji po kon­tro­lę mleczność.

Moduł Hodow­la bydła mlecz­ne­go stwo­rzy­li­śmy przy współ­pra­cy z UNIFORM-Agri.

Hodowla bydła mlecznego

Zakres sto­so­wa­nia modu­łu Hodow­la bydła mlecznego

Zrzut ekranu Hodowla bydła mlecznego
 • Reje­stro­wa­nie i ana­li­zo­wa­nie wszyst­kich czyn­no­ści zwią­za­nych ze zwie­rzę­ta­mi, od repro­duk­cji poprzez zmia­ny pogło­wia, po cechy wydaj­no­ści mlecznej.
 • Auto­ma­tycz­ne wyświe­tla­nie na pul­pi­cie nad­cho­dzą­cych wyda­rzeń i istot­nych wskaź­ni­ków wydajności.
 • Oprócz inter­fej­su spe­cy­ficz­ne­go dla dane­go kra­ju, ilo­ści mle­ka mogą być impor­to­wa­ne do sys­te­mu doju z LKV w opar­ciu o dane MLP lub oddziel­ny moduł.
 • Moduł może być uży­wa­ny dzię­ki apli­ka­cji mobil­nej tak­że zdal­nie, w oborze.
 • Łatwiej­sza orien­ta­cja, dzię­ki pomo­com takim jak pul­pit, sta­tus zwie­rząt wyświe­tla­ny w łatwych do iden­ty­fi­ka­cji kolo­rach czy moż­li­wość doda­wa­nia komentarzy.
 • Spo­rzą­dza­nie ana­liz i rapor­tów doty­czą­cych ilo­ści mle­ka, płod­no­ści i sta­nu zdrowia.
 • Reje­stro­wa­nie danych doty­czą­cych iden­ty­fi­ka­cji zwie­rząt oraz wszyst­kich (zdro­wot­nych) zabie­gów bądź dzia­łań i moż­li­wość ich prze­sy­ła­nia bez­po­śred­nio do LKV i Hi-Tier.

Kon­tro­la nad wszyst­ki­mi czyn­no­ścia­mi doty­czą­cy­mi sta­da dzię­ki modu­ło­wi Hodow­la bydła mlecznego

Pla­no­wa­nie i moni­to­ro­wa­nie hodow­li bydła mlecz­ne­go obej­mu­ją­ce całe sta­do i poje­dyn­cze kro­wy mlecz­ne. Wszyst­kie infor­ma­cje doty­czą­ce zdro­wia, płod­no­ści, pro­duk­cji mle­ka, zmia­ny pogło­wia i kar­mie­nia są zgro­ma­dzo­ne w jed­nym sys­te­mie. Umoż­li­wia to nie­ustan­ne moni­to­ro­wa­nie wydaj­no­ści mlecz­nej i kon­dy­cji każ­dej krowy.

Zdro­wie – reje­stro­wa­nie i ana­li­za róż­nych wskaź­ni­ków zdrowotnych.

Repro­duk­cja – prze­gląd istot­nych wskaź­ni­ków doty­czą­cych płod­no­ści, jak roz­po­zna­wa­nie rui i wskaź­ni­ki doty­czą­ce cią­ży oraz ana­li­za pozio­mu reprodukcji.

Pro­duk­cja mle­ka – prze­gląd i ana­li­za całej pro­duk­cji sta­da oraz ilość mle­ka wypro­du­ko­wa­na przez poszcze­gól­ne zwie­rzę­ta na pod­sta­wie danych z kon­tro­li wydaj­no­ści mlecznej.

Zmia­ny pogło­wia – doku­men­to­wa­nie zmian doty­czą­cych pogło­wia (naro­dzi­ny i zgo­ny, śmierć natu­ral­na, eks­port lub ubój) i prze­ka­zy­wa­nie do bazy danych HIT-Tier.

Zrzut ekranu Hodowla bydła mlecznego

Możesz reje­stro­wać wszyst­kie czyn­no­ści doty­czą­ce sta­da bez­po­śred­nio w budyn­kach gospo­dar­skich lub na pastwi­sku dzię­ki apli­ka­cji do modu­łu Hodow­la bydła mlecznego.

My Cows App

Apli­ka­cja dzia­ła jako część modu­łu Hodow­la bydła mlecz­ne­go. Dzię­ki temu możesz reje­stro­wać wszyst­kie dane bez­po­śred­nio tam, gdzie powstają.

 • Prze­gląd i zarzą­dza­nie wszyst­ki­mi dany­mi sta­da oraz poszcze­gól­nych zwie­rząt w aplikacji.
 • Pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji bez­po­śred­nio w budyn­kach gospo­dar­skich, moni­to­ro­wa­nie rui, bada­nia pod kątem ciel­no­ści, zasu­sze­nia lub wycielenia.
 • Wyświe­tla­nie list sta­tu­su i KPI (wskaź­ni­ki doty­czą­ce gospo­dar­stwa) w aplikacji.
 • Moż­li­wość korzy­sta­nia z apli­ka­cji tak­że offli­ne, syn­chro­ni­za­cja danych z chmu­rą po połą­cze­niu z Inter­ne­tem lub sie­cią WiFi.
 • Moż­li­wość bez­płat­ne­go korzy­sta­nia z apli­ka­cji „My Cows” w połą­cze­niu z modu­łem Hodow­la bydła mlecznego.

Udo­stęp­nie­nie danych

Aby móc korzy­stać z modu­łu part­ner­skie­go, koniecz­ne jest udo­stęp­nie­nie part­ne­ro­wi nastę­pu­ją­cych danych. Udo­stęp­nia­jąc dane, wyra­żasz zgo­dę na prze­sła­nie tych danych do dostaw­cy modu­łu part­ner­skie­go, aby ten ostat­ni mógł zapew­nić pożą­da­ne dzia­ła­nie tego modułu.

 • Infor­ma­cje o kon­cie (iden­ty­fi­ka­cja i położenie)
 • Oso­by
 • zamó­wio­ne modu­ły hodow­li bydła

Warun­ki testu

 • Ten moduł nie jest dostęp­ny do testowania.

Ceny

 • Mini­mal­na cena za moduł wyno­si 30,00 EUR/miesiąc przy 0–30 Bydło bez VAT.
 • Pro­gi ceno­we wg wiel­ko­ści sta­da gospodarstwa.
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się wraz z inny­mi wybra­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu korzy­sta­nia ew. pro­por­cjo­nal­nie do cza­su korzy­sta­nia z modułu.
 • Wyku­pie­nie tego modu­łu wią­że się z jed­no­ra­zo­wym kosz­tem 180€ za wpro­wa­dze­nie i pod­sta­wo­wą kon­fi­gu­ra­cję, któ­re prze­pro­wa­dzi nasz spe­cja­li­sta w cza­sie dwóch sesji onli­ne (po jed­nej godzi­nie każ­da). Pod­czas takie­go szko­le­nia wyja­śnia­my, jak funk­cjo­nu­je moduł oraz wpro­wa­dza­my wszyst­kie pod­sta­wo­we dane doty­czą­ce sta­da, co pozwa­la rol­ni­ko­wi, po odby­ciu dwóch sesji, natych­miast samo­dziel­nie pra­co­wać z programem.

Warun­ki umowy

 • Mini­mal­ny czas trwa­nia umo­wy 1 miesiąc
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go cza­su trwa­nia umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie za każ­dym razem o 1 miesiąc
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go cza­su trwa­nia umo­wa może w każ­dej chwi­li zostać wypo­wie­dzia­na ze skut­kiem na koniec bie­żą­ce­go okre­su rozliczeniowego
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez odwo­ła­nie zamó­wie­nia modu­łu onli­ne poprzez sklep 365FarmNet
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się wraz z inny­mi wybra­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu korzy­sta­nia ew. pro­por­cjo­nal­nie do cza­su korzy­sta­nia z modułu
 • Roz­li­cze­nie nastę­pu­je na pod­sta­wie wiel­ko­ści gospo­dar­stwa na koniec mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go. Zmia­ny wiel­ko­ści gospo­dar­stwa mają wpływ na mie­sięcz­ną cenę modułu.

Con­di­tions d’utilisation distinctes

Aby korzy­stać z modu­łu, wyma­ga­na jest akcep­ta­cja warun­ków użyt­ko­wa­nia UNIFORM-Agri.

Uwa­ga:
Moduł Hodow­la bydła mlecz­ne­go jest dostęp­ny tyl­ko w Fran­cji i w Niem­czech. Dostęp­ny w pol­sce wio­sną 2022.

365FarmNet ofe­ru­je w zakre­sie zarzą­dza­nia sta­dem nastę­pu­ją­ce moduły:

Wymiana danych z GEA Dairyplan C21

Wymia­na danych z GEA Dairy­plan C21

Wygod­ne doku­men­to­wa­nie wydaj­no­ści mlecz­nej sta­da i połą­cze­nie danych z inny­mi dzia­ła­nia­mi zwią­za­ny­mi ze zwie­rzę­ta­mi, jak zmia­ny w zakre­sie reprodukcji.

Wymiana danych z DeLaval DelPro™ — robot udojowy

Wymia­na danych z DeLa­val Del­Pro™ — robot udojowy

Reje­struj wydaj­ność mlecz­ną swo­je­go sta­da i powiąż ją ze wszyst­ki­mi czyn­no­ścia­mi zwią­za­ny­mi ze zwie­rzę­ta­mi, od repro­duk­cji aż po zmia­ny pogłowia.

Wymiana danych z DeLaval DelPro™ — hala udojowa

Wymia­na danych z DeLa­val Del­Pro™ — hala udojowa

Zacho­waj kon­tro­lę, roz­sze­rza­jąc swój sys­tem zarzą­dza­nia sta­dem w 365FarmNet o moduł Wymia­na danych ze sta­no­wi­skiem udo­jo­wym DeLa­val DelPro.

Zobacz wszyst­kie moduły
Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne
Kamil Pysiak

„Wyko­rzy­sta­nie peł­ne­go poten­cja­łu mojej maszy­ny jest dla mnie bar­dzo waż­ne. Korzy­sta­jąc z modu­łu 365FarmNet Crop View, mogę sto­so­wać zmien­ne daw­ko­wa­nie nawozów
czy środ­ków ochro­ny roślin. Oszczę­dzam nie tyl­ko pie­nią­dze, ale rów­nież uzy­sku­ję naj­lep­szą jakość moich zabie­gów, a dzię­ki temu final­nie bar­dzo dobry plon.“

Do wywia­du

Kamil Pysiak, Rol­nik
Karol Michalczuk

„Apli­ka­cja mobil­na 365Crop pozwa­la mi doku­men­to­wać wyko­ny­wa­ne pra­ce bez­po­śred­nio z ciągnika.“

Do wywia­du

Karol Michal­czuk
Mateusz Cisłak

„Crop View to apli­ka­cja, dzię­ki kto­rej może­my zro­bić mapy apli­ka­cyj­ne na pod­sta­wie map sate­li­tar­nych i nawo­zić pre­cy­zyj­nie pola w zależ­no­ści od zawar­to­ści bio­ma­sy w rośli­nie. Pozwa­la mi to uzy­skać oszczęd­no­ści, dzię­ki zmien­ne­mu daw­ko­wa­niu, czy­li sto­so­wa­niu na lek­kiej zie­mi mniej­szej daw­ki, a na cięż­kiej więk­szej daw­ki nawo­zu, ale rów­nież mate­ria­łu siewnego.“

Do wywia­du

Mate­usz Cisłak, Przed­się­bior­ca Rolny
Michał Konat

„Dzię­ki auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji 365Active Sys­tem dokład­nie wie­my, ile cza­su zaję­ła nam pra­ca, jak dłu­go trwa­ły prze­jaz­dy maszyn, jak dużo środ­ków czy mate­ria­łu siew­ne­go zuży­to, a przede wszyst­kim widzi­my dokład­nie kosz­ty naszej pro­duk­cji. To pozwa­la nam je zop­ty­ma­li­zo­wać, a dzię­ki temu – zaosz­czę­dzić czas i pieniądze.“

Do wywia­du

Michał Konat, Przed­się­bior­ca Rolny
Paweł Kociok

„Z pro­gra­mu 365FarmNet korzy­stam już od 4 lat. Na począt­ku tyl­ko z wer­sji prze­glą­dar­ko­wej, obec­nie uży­wam rów­nież apli­ka­cji 365Crop, co uła­twia mi pra­cę – doku­men­tu­ję wszyst­kie zabie­gi na bie­żą­co, z ciągnika.“

Do wywia­du

Paweł Kociok
Piotr Majdański

„Sto­su­jąc mapy apli­ka­cyj­ne wyge­ne­ro­wa­ne w modu­le Crop View, ogra­ni­czy­li­śmy nakła­dy, co dało nam oszczęd­no­ści pie­nię­dzy i mate­ria­łu w posta­ci RSM.“

Do wywia­du

Piotr Maj­dań­ski, Gospo­dar­stwo Hen­ryk Malec
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj