Hodow­la bydła mlecznego.

Wszyst­kie infor­ma­cje o Two­im sta­dzie w jed­nym miejscu.

Zare­je­struj się

365FarmNet Moduł Hodow­la bydła mlecznego

Uprosz­cze­nie zarzą­dza­nia sta­dem w opar­ciu o moduł 365FarmNet Hodow­la bydła mlecz­ne­go. Szyb­kie i łatwe zarzą­dza­nie oraz ana­li­zo­wa­nie wszyst­kich czyn­no­ści doty­czą­cych sta­da. Jed­no­cze­sne speł­nie­nie wymo­gów wza­jem­nej zgod­no­ści w zakre­sie iden­ty­fi­ka­cji zwie­rząt i wszyst­kich czyn­no­ści zwią­za­nych ze zwie­rzę­ta­mi. Na pul­pi­cie moż­na wyświe­tlać wszyst­kie klu­czo­we dane doty­czą­ce sta­da bydła mlecz­ne­go. Moż­li­wość dowol­ne­go wybo­ru wido­ku pozwa­la szyb­ko zorien­to­wać się we wszyst­kich zmia­nach i wyda­rze­niach, od repro­duk­cji po kon­tro­lę mleczność.

Moduł Hodow­la bydła mlecz­ne­go stwo­rzy­li­śmy przy współ­pra­cy z UNIFORM-Agri.

Hodowla bydła mlecznego

Moduł 365FarmNet Hodow­la bydła mlecz­ne­go oferuje:

Hodowla bydła mlecznego
 • Reje­stro­wa­nie i ana­li­zo­wa­nie wszyst­kich czyn­no­ści zwią­za­nych ze zwie­rzę­ta­mi, od repro­duk­cji poprzez zmia­ny pogło­wia, po cechy wydaj­no­ści mlecznej.
 • Auto­ma­tycz­ne wyświe­tla­nie na pul­pi­cie nad­cho­dzą­cych wyda­rzeń i istot­nych wskaź­ni­ków wydajności.
 • Oprócz inter­fej­su spe­cy­ficz­ne­go dla dane­go kra­ju, ilo­ści mle­ka mogą być impor­to­wa­ne do sys­te­mu doju z LKV w opar­ciu o dane MLP lub oddziel­ny moduł.
 • Moduł może być uży­wa­ny dzię­ki apli­ka­cji mobil­nej tak­że zdal­nie, w oborze.
 • Łatwiej­sza orien­ta­cja, dzię­ki pomo­com takim jak pul­pit, sta­tus zwie­rząt wyświe­tla­ny w łatwych do iden­ty­fi­ka­cji kolo­rach czy moż­li­wość doda­wa­nia komentarzy.
 • Spo­rzą­dza­nie ana­liz i rapor­tów doty­czą­cych ilo­ści mle­ka, płod­no­ści i sta­nu zdrowia.
 • Reje­stro­wa­nie danych doty­czą­cych iden­ty­fi­ka­cji zwie­rząt oraz wszyst­kich (zdro­wot­nych) zabie­gów bądź dzia­łań i moż­li­wość ich prze­sy­ła­nia bez­po­śred­nio do LKV i Hi-Tier.

Udo­stęp­nie­nie danych

Aby móc korzy­stać z modu­łu part­ner­skie­go, koniecz­ne jest udo­stęp­nie­nie part­ne­ro­wi nastę­pu­ją­cych danych. Udo­stęp­nia­jąc dane, wyra­żasz zgo­dę na prze­sła­nie tych danych do dostaw­cy modu­łu part­ner­skie­go, aby ten ostat­ni mógł zapew­nić pożą­da­ne dzia­ła­nie tego modułu.

 • Infor­ma­cje o kon­cie (iden­ty­fi­ka­cja i położenie)
 • Oso­by
 • zamó­wio­ne modu­ły hodow­li bydła

Warun­ki testu

 • Ten moduł nie jest dostęp­ny do testowania.

Ceny

 • Mini­mal­na cena za moduł wyno­si 30,00 EUR/miesiąc przy 0–30 Bydło bez VAT.
 • Pro­gi ceno­we wg wiel­ko­ści sta­da gospodarstwa.
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się wraz z inny­mi wybra­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu korzy­sta­nia ew. pro­por­cjo­nal­nie do cza­su korzy­sta­nia z modułu.
 • Rezer­wa­cja modu­łu wią­że się z jed­no­ra­zo­wym kosz­tem w wyso­ko­ści 180 € za dwa szko­le­nia onli­ne, w któ­rych obja­śnio­ny jest sam moduł i jego zasto­so­wa­nie. Import danych doty­czą­cych sta­da bydła mlecz­ne­go zosta­nie wyko­na­ny w trak­cie szko­le­nia (zapew­nia­my wspar­cie eks­per­tów). Bez­po­śred­nio po tym moduł będzie mógł być używany.

Warun­ki umowy

 • Mini­mal­ny czas trwa­nia umo­wy 1 miesiąc
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go cza­su trwa­nia umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie za każ­dym razem o 1 miesiąc
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go cza­su trwa­nia umo­wa może w każ­dej chwi­li zostać wypo­wie­dzia­na ze skut­kiem na koniec bie­żą­ce­go okre­su rozliczeniowego
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez odwo­ła­nie zamó­wie­nia modu­łu onli­ne poprzez sklep 365FarmNet
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się wraz z inny­mi wybra­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu korzy­sta­nia ew. pro­por­cjo­nal­nie do cza­su korzy­sta­nia z modułu
 • Roz­li­cze­nie nastę­pu­je na pod­sta­wie wiel­ko­ści gospo­dar­stwa na koniec mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go. Zmia­ny wiel­ko­ści gospo­dar­stwa mają wpływ na mie­sięcz­ną cenę modułu.

Con­di­tions d’utilisation distinctes

Aby korzy­stać z modu­łu, wyma­ga­na jest akcep­ta­cja warun­ków użyt­ko­wa­nia UNIFORM-Agri.

Uwa­ga:
Moduł Hodow­la bydła mlecz­ne­go jest dostęp­ny tyl­ko w Fran­cji. Dostęp­ny w pol­sce wio­sną 2022.

Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Bernhard Kaindl

„Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiejsza.“

Do wywia­du

Bern­hard Kaindl, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go i mle­czar­skie­go w Wackersdorf
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj