Syn­chro­ni­za­cja CLA­AS TELEMATICS.

Syn­chro­ni­za­cja danych pod­sta­wo­wych pola z tele­ma­ty­ką CLAAS.

Sko­rzy­staj teraz bezpłatnie

Moduł – Syn­chro­ni­za­cja CLA­AS TELEMATICS 

Syn­chro­ni­za­cja CLA­AS TELE­MA­TICS umoż­li­wia uprosz­czo­ne korzy­sta­nie z modu­łu CLA­AS TELE­MA­TICS w połą­cze­niu z auto­ma­tycz­ną doku­men­ta­cją poprzez two­rze­nie i prze­sy­ła­nie danych sta­łych z 365FarmNet.

Dotych­czas aktu­ali­za­cja oraz gene­ro­wa­nie zapi­sa­nych w sys­te­mie 365FarmNet danych sta­łych wraz z przy­na­leż­ny­mi do nich odmia­na­mi odby­wa­ło się w przy­pad­ku sys­te­mu CLA­AS-TELE­MA­TICS ręcz­nie. Tym cza­so­chłon­nym pro­ce­sem zaj­mu­je się teraz kom­po­nent Syn­chro­ni­za­cja odmia­ny, dzię­ki cze­mu nie ma koniecz­no­ści dwu­krot­ne­go zapi­sy­wa­nia danych w obu sys­te­mach. Moż­na przy tym wyge­ne­ro­wać nowe odmia­ny, prze­jąć aktu­al­ne zmia­ny oraz ozna­czyć dane już nie­do­stęp­ne w sys­te­mie CLA­AS-TELE­MA­TICS jako „nie­ak­tu­al­ne”.

Ponad­to kom­po­nent Syn­chro­ni­za­cja odmia­ny umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom nie­za­wod­ne gene­ro­wa­nie pod­po­wie­dzi zapi­sów w opar­ciu o dane z sys­te­mu CLA­AS-TELE­MA­TICS. Odwo­łu­ją się one do pra­wi­dło­wych oraz aktu­al­nych — w momen­cie zapi­su — odmian.

CLAAS TELEMATICS Synchronizacja odmiany

Kom­po­nent Syn­chro­ni­za­cja CLA­AS TELE­MA­TICS ofe­ru­je nastę­pu­ją­ce zalety:

CLAAS Telematics Synchronizacja odmiany
  • Oszczęd­ność cza­su — ręcz­ne, dwu­krot­ne zapi­sy­wa­nie danych w sys­te­mie 365FarmNet i CLA­AS-TELE­MA­TICS nie jest już konieczne
  • Nie­za­wod­ne pro­po­zy­cje zapi­sów gene­ro­wa­ne przez sys­tem CLAAS
  • TELE­MA­TICS oraz przy­pi­sa­ne do pra­wi­dło­wych i aktu­al­nych odmian
  • Uprosz­czo­na trans­mi­sja danych sta­łych odmia­ny wraz z ich przy­pi­sa­niem do gospo­dar­stwa pomię­dzy sys­te­ma­mi 365FarmNet oraz CLAAS-TELEMATICS
  • Zapi­sy­wa­nie nowych odmian oraz aktu­ali­za­cja zmo­dy­fi­ko­wa­nych odmian oraz gospo­darstw w przy­pad­ku sys­te­mu CLAAS-TELEMATICS
  • Usta­wie­nie ter­mi­nu waż­no­ści w sys­te­mie CLA­AS-TELE­MA­TICS w przy­pad­ku usu­nię­tych odmian

Udo­stęp­nie­nie danych

Aby moż­na było korzy­stać z modu­łu part­ne­ra, wyma­ga­ne jest udo­stęp­nie­nie wymie­nio­nych poni­żej kate­go­rii danych. Udo­stęp­nia­jąc dane, zga­dzam się na to, że poszcze­gól­ne dane z poda­nych kate­go­rii danych zosta­ną prze­ka­za­ne rów­nież dostaw­com modu­łów part­ner­skich, tak aby w modu­łach part­ner­skich mogły zostać udo­stęp­nio­ne żąda­ne funkcjonalności.

  • Infor­ma­cje handlowe
  • Infor­ma­cje o odmianach

Warun­ki

Niniej­szy kom­po­nent jest bez­płat­ny, ale moż­na z nie­go korzy­stać wyłącz­nie w połą­cze­niu z kom­po­nen­tem CLAAS-TELEMATICS.

Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Bernhard Kaindl

„Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiejsza.“

Do wywia­du

Bern­hard Kaindl, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go i mle­czar­skie­go w Wackersdorf
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj