Bydło.

Wszyst­kie infor­ma­cje o Two­im sta­dzie w jed­nym miej­scu.

Sko­rzy­staj teraz bez­płat­nie

Moduł – Bydło

Za pomo­cą modu­łu 365FarmNet Bydło możesz zarzą­dzać sta­dem. W tym modu­le możesz wpro­wa­dzić dane pod­sta­wo­we o swo­im sta­dzie i doku­men­to­wać wszyst­kie podej­mo­wa­ne lub pla­no­wa­ne dzia­ła­nia. Z infor­ma­cji zapi­sa­nych w 365FarmNet auto­ma­tycz­nie two­rzo­ny jest dzien­nik dla każ­de­go zwie­rzę­cia, a dzię­ki opra­co­wa­niu gra­ficz­ne­mu możesz łatwo śle­dzić sta­tus i gru­po­wa­nie sta­da.

Zarządzanie stadem: Bydło

Moduł Bydło ofe­ru­je:

Zdjęcia ekranu Zarzadzanie stadem – Bydło
  • Zapi­sy­wa­nie danych pod­sta­wo­wych
  • Zarzą­dza­nie gru­pa­mi
  • Zapi­sy­wa­nie infor­ma­cji hodow­la­nych
  • Auto­ma­tycz­ne two­rze­nie się dzien­ni­ka dla każ­de­go zwie­rzę­cia ze wszyst­ki­mi udo­ku­men­to­wa­ny­mi dzia­ła­nia­mi
  • Doda­wa­nie buha­jów roz­pło­do­wych
  • Dobór zwie­rząt na pod­sta­wie spe­cy­ficz­nych kry­te­riów
  • Doku­men­to­wa­nie cho­rób, dia­gnoz i zabie­gów
  • Doku­men­to­wa­nie inse­mi­na­cji, kon­tro­li cią­żo­wych, wycie­leń
  • Doku­men­to­wa­nie zmia­ny grup, gospo­darstw i miejsc prze­by­wa­nia
  • Nowo­cze­sną gra­ficz­ną pre­zen­ta­cję podzia­łu sta­da

Warun­ki umo­wy

Ten moduł jest bez­płat­nie odda­wa­ny do dys­po­zy­cji bez żad­nych ogra­ni­czeń.

Uwa­ga:
Moduł Bydło jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech, Fran­cji, Austrii i Pol­sce.

Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rol­nych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łow­ko­wi­ce
Bernhard Kaindl

„Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiej­sza.“

Do wywia­du

Bern­hard Kaindl, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go i mle­czar­skie­go w Wac­kers­dorf
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawo­że­nie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubu­skim

Tak to dzia­ła

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfro­wym

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy insta­la­cji

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Wpro­wadź dane pod­sta­wo­we

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i doku­men­ta­cji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Poznaj modu­ły

Użyt­kuj 365FarmNet mobil­nie.

Dzię­ki naszym dar­mo­wym apli­ka­cjom rol­ni­czym możesz z dowol­ne­go miej­sca zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, upra­wa­mi lub sta­dem.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym klik­nię­ciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzy­ka.

Wypró­buj za dar­mo

To też może Cie­bie zain­te­re­so­wać

Obsłu­ga klien­ta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne roz­wią­za­nia

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem, upra­wa­mi czy sta­dem bydła.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne apli­ka­cje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rol­ni­czej.

Odkryj